Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2020年5月17日 星期日

創世記9:1-29@台語處境查經班

Choân Tâi- Chhú-kéng Cha-keng-pan (全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si622Chì-toā Siōng-tè goān Lí chhōa góa
Keng-bûnChhòng-sè-kì 9:1-29Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Siōng-tè kah Nó͘-ah Tēng Khè-iok
9:1Siōng-chú sù-hok hō͘ Nó͘-ah kah i ê kiáⁿ, mā tùi in kóng, " Lín tio̍h seng-thòaⁿ chin chē, chhiong-móa tē chiūⁿ. 
9:2 Kiàn-nā tē chiūⁿ ê cháu-siù kah thiⁿ-téng ê chiáu, lóng ē kiaⁿ-ùi lín; liân tē chiūⁿ it-chhè ê thâng-thōa kah hái-.ni̍h it-chhè ê hî, lóng beh kau-hù tī lín ê chhiú. 
9:3 Kiàn-nā oa̍h ê tōng-bu̍t lóng chò lín ê chia̍h-mi̍h, chiah-ê it-chhè góa lóng beh chò lín ê chia̍h-mi̍h. Chiah-ê it-chhè Góa lóng beh hō͘ lín, chhin-chhiūⁿ Góa hō͘ lín chhài-se kāng-khoán. 
9:4 Chóng-.sī, ū oa̍h-miā ê bah, chiū-sī ū kâⁿ hoeh ê, lín m̄-thang chia̍h. 
9:5 Lâu lín ê hoeh, chiū-sī lâu lín oa̍h-miā ê hoeh ê chōe, Góa beh kā i thó. Góa beh tùi ta̍k iūⁿ ê cháu-siù thó, mā beh tùi lâng ê chhiú, í-ki̍p ta̍k lâng hiaⁿ-tī ê chhiú, lâi thó- âng ê oa̍h-miā. 
9:6 Kiàn-nā hō͘ lâng lâu hoeh ê, lâng mā beh hō͘ i lâu hoeh, in-ūi Siōng-tè chō lâng, sī chhin-chhiūⁿ I ka-kī ê siōng. 
9:7 Lín tio̍k seng-thòaⁿ chin chē, tī tē-bīn chiūⁿ tio̍h heng-ōng, ke-thiⁿ chin chē. "
9:8 Siōng-tè kā Nó͘-ah kah i ê kiáⁿ kóng, 
9:9 " Góa beh kah lín í-ki̍p lín ê kiáⁿ-sun li̍p Góa ê iok; 
9:10 Mā beh kah hiah-ê kah lín chò-hóe ê it-chhè oa̍h-mi̍h, chiū-sī kah lín tī-.leh ê poe-chiáu, cheng-seⁿ, í-ki̍p it-chhè ê cháu-siù; kiàn-nā tùi tōa chûn chhut-lâi tē chiūⁿ ê it-chhè cháu-siù li̍p-iok. 
9:11 Góa kah lín li̍p Góa ê iok, kiàn-nā ū jio̍k-thé ê, bē koh hō͘ tōa-chúi bia̍t-bông, mā bô koh ū tōa-chúi húi-hoāi thó͘-tē. "
9:12 Siōng-tè kóng, " Góa kah lín mā kah hiah-ê kah lín tông-chāi ê ta̍k chióng oa̍h-mi̍h só͘ li̍p éng sè-tāi ê iok, sī ū kì-hō ê. 
9:13 Góa kā Góa ê khēng hē tī hûn ni̍h, thang chò Góa kah tē li̍p-iok ê kì-hō. 
9:14 Í-āu góa hō͘ hûn khí-lâi cha̍h tē ê sî, ē ū khēng chhut-hiān tī hûn ni̍h, 
9:15 Góa chiū ē kì-tit Góa kah lín í-ki̍p ta̍k chióng ū jio̍k-thé ê oa̍h-mi̍h só͘ li̍p ê iok, chúi bô koh hoàn-lām, sún-hoāi it-chhè ū jio̍k-thé ê mi̍h. 
9:16 Khēng ē chhut-hiān tī hûn ni̍h, Góa beh khòaⁿ i, hō͘ Góa kì-liām Siōng-tè kah tē chiūⁿ ta̍k chióng ū jio̍k-thé ê oa̍h-mi̍h só͘ li̍p éng-oán ê iok. "
9:17 Siōng-tè tùi Nó͘-ah kóng, " Che chiū-sī Góa kah tē chiūⁿ it-chhè ū jio̍k-thé ê mi̍h só͘ li̍p ê iok ê kì-hō. "
Nó͘-ah ê Kiáⁿ-jî
9:18Nó͘-ah ê kiáⁿ kah i chò-hóe chhut tōa chûn ê, chiū-sī Sé-mh, Hâm, Iá-hia̍t. Hâm sī Ka-nân ê lāu-pē. 
9:19 Chit saⁿ-ê sī Nó͘-ah ê kiáⁿ, tùi in chhut ê kiáⁿ-sun phiàn-móa choân tē. 
9:20 Nó͘-ah khí-thâu chò lông-hu, chai-chèng phû-tô hn̂g. 
9:21 I lim chiú-chùi, thǹg-pak-theh tó tī pò͘-pêⁿ lāi. 
9:22 Ka-nân ê lāu-pē — Hâm, khòaⁿ in lāu-pē thǹg-pak-theh, chiū khì gōa-bīn kā in nn̄g-ê hiaⁿ-tī kóng. 
9:23 Sé-mh kah Iá-hia̍t the̍h chi̍t-niá saⁿ, khòa tī in ê keng-kah-thâu, tò-thè kiâⁿ lâi cha̍h lāu-pē ê seng-khu, in ê bīn hiòng gōa-kháu, bô khòaⁿ-tio̍h lāu-pē thǹg-pak-theh. 
9:24 Nó͘-ah chiú-chùi chhéⁿ, chiah chai tē-jī kiáⁿ ê só͘ chò. 
9:25 Chiū kóng, " Ka-nân tio̍h siū chiù-chó͘, i ē chò i ê hiaⁿ-tī lô͘-po̍k ê lô͘-po̍k. " Koh kóng, 
9:26 " Tio̍h o-ló Siōng-chú — Sé-mh ê Siōng-tè, Ka-nân chò Sé-mh ê lô͘-po̍k. 
9:27 Goān Siōng-tè hō͘ Iá-hia̍t hoat-tián, hō͘ i tòa tī Sé-mh ê pò͘-pêⁿ, Ka-nân mā chò i ê lô͘-po̍k. "
9:28 Tōa chúi liáu-āu, Nó͘-ah koh-chài oa̍h saⁿ-pah gō͘-cha̍p nî. 
9:29 Nó͘-ah chia̍h kàu káu pah gō͘-cha̍p hòe chiah sí. 


Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…) lí kám-kak ū sím-mih ta̍t- tit su-khó ê būn-tôe
在這段經文中,你有看到什麼?(人物、主題)你感覺有哪些值得思考的問題?


二、9:1-7 ê keng-bûn thó-lūn jîn-lūi kah kî-tha sèⁿ-miā(性命) chi-kan ê koan-hē kah Siōng-chú hō͘-lâng ê goân-chek. Chi̍t-toān keng-bûn hō͘ lán tong-tāi ū sím-mih khé-hoat(chhin-chhiūⁿ: lâng kah chū-jiânsèⁿ-miā-koân téng-téng)
9:1-7的經文討論人類與其他生命之間的關係及上主給的原則。這段經文給我們當代有哪些啟發(例如:人與自然、生命權等等)


三、9:8-17 thê-kàu Siōng-chú kah sīu-chō-mih “li̍p-iok”, Tī chit-pái “li̍p-iok” kòe-têng tiong, ū sím-mih te̍k-seklēng-gōa, tī chia ê “li̍p-iok” koan-liām ē-tàng cháiⁿ-iūⁿ èng-iōng tī láng ê chhú-kéng
9:8-17 提到上主和受造物「立約」。在這次「立約」過程中,有哪些特色?此外,這裡的「立約」觀念可以怎樣應用在我們的處境?


四、Nó͘-ah tùi ka-kī saⁿ ê kiáⁿ-jî ê chiù-chó͘ kah chiok-hok, ū sím-mih ì-gī
挪亞對自己三個兒子的詛咒和祝福,有什麼意義?沒有留言:

張貼留言