Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2018年9月30日 星期日

Lō͘-ka hok-im 3:7-20@Chè-lâm Kàu-Hōe

全台語處境查經班(Choân Tâi-gí Chhù-kéng Cha-keng-pan)
協調者:黃春生
記錄者:
聖詩:614首《我心恬靜》(Be Still My Soul)
經文:路加福音3:7-20  
※聖經版本《全民台語聖經》,請對照全羅經文
7 約翰對真chēbeh領受洗禮ê人講:「Lín chiah-ê毒蛇,啥人警告lín閃避上帝teh behê受氣?
8 Tio̍h用日常生活來證明lín ê悔改。M̄-thang家己想講:『有亞伯拉罕做阮ê祖先』,因為我kā lín講,上帝ē-tàng tùi chiah-ê石頭出kiáⁿhō͘亞伯拉罕。
9 Taⁿ斧頭已經對準樹頭ā,所有無結好果子ê樹,lóng會剉起來hiat落火。」
10 眾人問約翰講:「Án-ne,阮tio̍h án怎做khah好?」
11 約翰應講:「有兩領衫ê人,tio̍hhō͘無衫ê人;有食物ê人,mā tio̍h án-ne做。」
12 有一kóa抽稅êbeh領受洗禮,in問約翰講:「老師,阮tio̍h án怎做chiah好?」
13 約翰對in講:「規定ê稅以外,m̄-thang kā人加抽。」
14 有一kóaá mā問約翰講:「Átio̍h án怎做?」伊應講:「M̄-thang kā人恐嚇the̍h錢,m̄-thang kā人揩油,對lín所領ê薪水tio̍h滿足。」
15人民teh期待基督,心內lóng teh想講約翰無定tiāⁿ-tio̍h是基督。
16 約翰應群眾講:「我用水kā lín洗禮,獨獨有一位比我khah有權能ê teh beh來,我連thǹg鞋都堪得;祂beh用聖神kahkā lín洗禮。
17 êthe̍h簸箕(pòa-ki)beh kā麥埕全部êá簸清氣,á收入去倉庫,m̄-koh,麥hiūⁿ to̍hbē-hoa ê火燒掉。」
18 約翰傳福音hō͘民眾ê時,lóng用真chē方法來苦勸。
19 獨獨約翰責備分封ê王希律,因為伊搶奪小弟ê bó͘希羅底,koh做真chē pháiⁿ tāi-chì
20 Taⁿ希律koh加一項pháiⁿ tāi-chìto̍h約翰關落監。

問題討論:(Būn-tôe thó-lūn)
一、Tùi這段經文,你ūtio̍h啥物(siàⁿ-mih)(人事時地物、情節、場景)

二、約翰宣講ê內容kap重點麼?

三、為何群眾認為約翰「基督」,約翰án-chóaⁿ說明家己ê身份?

四、約翰ê苦勸,對今天ê教會á sī社會ū什麼意義?

五、如果sī lán問約翰講:「Án-ne,阮tio̍h án-chóaⁿkhah好?」你認為約翰ē án-chóaⁿ挑戰lán字母及符號
17個基本拉丁字母(A, B, C, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U
2個變體字母(O͘, ⁿ
5個二合字母(Ch, Kh, Ng, Ph, Th
1個三合字母(Chh
5種附加符號來標示聲調。
Tâi-Lô 台羅/台羅拼音
POJ
a
b
ch
chh
e
g
h
i
j
k
kh
l
m
n
ⁿ(nn)
ng
o
p
ph
s
t
th
u
TL
a
b
ts
tsh
e
g
h
i
j
k
kh
l
m
n
nn
ng
o
oo
p
ph
s
t
th
u
聲母
雙唇母音
ph 
m
b


舌尖中聲母
t  
th  
n
l


舌根喉聲母
kh  
g
ng
h

舌尖前聲母
ch
ts
chh
tsh
j


韻母
單元音
a
i
u
e
o
oo
複元音
ai
ia
ua

oa


au
iu
ui

io
ue

oeiau
uai

oai

聲化韻母
m
ng
鼻音韻母
am
an
angang
im
in
ing

iam
ian
iang
iong

eng

un
oan
oang
ong


鼻化元音
a ⁿ
ann
i ⁿ
inn
u ⁿ
unn
e ⁿ
enn
o ⁿ
onn


ai ⁿ
ainn
au ⁿ
aunn
ia ⁿ
iann
iu ⁿ
iunn
ui ⁿ
uinn


iau ⁿ
iaunn
oa ⁿ
uann
oai ⁿ
uainn八聲調/傳統調名:「八音七調」加上「變調」
1
2
3
4
5
(6)
7
8
saⁿ
khò͘
khoah
lâng
jîn
é
óe
phīⁿ
ti̍t
apatakah鴨,ipit (ik)   (ih)(up)  ut(uk (uh)
ep   et   ekeh厄,(op)  (ot)  okoho͘h
iapiatiak(iah)