Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年3月31日 星期日

Lō͘-ka hok-im 14:12-24@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si379《願我能愈疼你我主基督》,李新元/Lí Sin-Goân 
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 14:12-24Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

12 Jiân-āu I-é-su mā kā chhiáⁿ I ê lâng kóng, " Lí pān tiong-tàu-tǹg, á-.sī àm-tǹg ê sî, m̄-thang chhiáⁿ lí ê pêng-iú, á-.sī hiaⁿ-tī, á-.sī chhin-chiâⁿ, á-.sī hó-gia̍h ê chhù-piⁿ, chiah bián-tit in kā lí chhiáⁿ tò tńg-.lâi, án-ne, lí soah siū lâng pò-tap. 
13 Lí pān toh chhiáⁿ lâng-kheh ê sî, tio̍h chhiáⁿ sàn-chhiah ê, phòa-siùⁿ ê, pái-khaê, chheⁿ-mê-.ê, 
14 Án-ne, lí it-tēng ē siū chiok-hok, in-ūi in bô lêng-le̍k kā lí pò-tap. Tī gī lâng koh-oa̍h ê sî, Siōng-tè ē kā lí pò-tap. "
Tōa Iàn-se̍k ê Phì-jū(Mt 22: 1-10)
15 Kâng toh ê chi̍t lâng thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe, chiū tùi I-é-su kóng, "Ē-tàng tī Siōng-tè kok-tō͘ lim-chia̍h ê lâng chin ū hok-khì!. "
16 M̄-koh, I-é-su kā i kóng, " Ū chi̍t-ê lâng pān tōa iàn-se̍k, chhiáⁿ chin chē lâng. 
17 Kàu beh khui-toh ê sî, chhe i ê lô͘-po̍k kā só͘ chhiáⁿ ê lâng kóng, ' Chhiáⁿ lín tio̍h lâi, ta̍k hāng lóng chún-pī hó-sè à. '
18 In chi̍t-ê chi̍t-ê the-sî. Thâu chi̍t-ê kā i kóng, ' Góa ū bé chi̍t khu hn̂g, it-tēng tio̍h khì khòaⁿ lè. Chhiáⁿ lí liōng-kái. '
19 Koh chi̍t-ê lâng kóng, ' Góa ū bé gō͘-tùi gû, tio̍h khì giām-siu. Chhiáⁿ lí liōng-kái. '
20 Koh chi̍t-ê lâng kóng, ' Góa tú chhōa bó͘, só͘-í bē-tàng khì. '
21 Lô͘-po̍k tńg-khì kā chiah-ê tāi-chì kā chú-lâng kóng. Hit-ê chú-lâng siū-khì, kā i ê lô͘-po̍k kóng, ' Kín chhut-khì siâⁿ lāi ê ke-thâu hāng-bóe, chhōa hiah-ê sàn-chhiah ê, phòa-siùⁿ.Ê, chheⁿ-mê-.ê kah pái-kha.Ê lâi chia. '
22 Lô͘-po̍k kóng, ' Chú-lâng, lí só͘ hoan-hù ê góa lóng í-keng chò à, m̄-koh, iáu-koh ū khang-ūi. '
23 Chú-lâng tùi lô͘-po̍k kóng, ' Chhut-khì lō͘-.ni̍h kah lî-pa piⁿ bián-kióng lâng ji̍p-.lâi, thang hō͘ góa ê chhù chē móa. 
24 In-ūi góa kā lín kóng, chêng só͘ chhiáⁿ hiah-ê lâng bô chi̍t-ê ē-tàng chia̍h-tio̍h góa ê iàn-se̍k. '"


12 然後耶穌mā kā請祂ê人講:「你辦中晝頓,á是暗頓ê時,m̄-thang請你ê朋友,á是兄弟,á是親chiâⁿá是好額ê厝邊,chiah免得in kā你請倒tńg來,án-ne,你soah受人報答。
13 你辦桌請人客ê時,tio̍hsàn-chhiah-.ê、破相、跛腳chheⁿ-mê-.ê
14 án-ne,你一定會受祝福,因為in無能力你報答。義人kohê時,上帝會你報答。」
大宴席ê譬喻(22:1-10)
15 仝桌ê一人聽tio̍h chiah-ê話,就對耶穌講:「Ē-tàng tī上帝國度limê人真有福氣!。」
16 M̄-koh,耶穌伊講:「有一个人辦大宴席,請真chē人。
17 beh開桌ê時,差伊ê奴僕所請ê人講:『請lín tio̍h來,ta̍klóng準備好勢à。』
18 In一个一个推辭。頭一个伊講:『我有買一坵園,一定tio̍h去看。請你諒解。』
19 Koh一个人講:『我有買五對牛,tio̍h去驗收。請你諒解。』
20 Koh一个人講:『我bó͘,所以bē-tàng去。』
21 奴僕tńgkā chiah-ê tāi-chì kā主人講。Hit-ê主人受氣,ê奴僕講:『緊出去城內ê街頭巷尾,chhōa hiah-ê sàn-chhiah-.ê、破相chheⁿ-mê-.ê kah跛腳chia。』
22 奴僕講:『主人,你所吩咐êlóng已經做àm̄-kohiáu-koh有空位。』
23 主人對奴僕講:『出去路裡kah籬笆邊勉強人入來,thang hō͘ê厝坐滿。
24 因為我kā lín講,前所請hiah-ê人無一个ē-tàngtio̍hê宴席。』」


Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)二、“Lâng ê iàn-se̍k” kap “Siōng-tè” ū sím-mih bô-kâng ê só͘-chāi三、Lí jīn-ûi I-é-su siat chit-ê phì-jū ê bo̍k-tek sī sím-mih四、Lí sio̍k-tī tó chit-lūi ê chú-lâng iá-sī siū-iau-chiá五、Tī kin-ji̍t ê chhù-kéng hā, nā-sī lí sī chú-lâng, thong-kòe I-é-su ê phì-jū, lí goān-ì chiap-la̍p sím-mih lâng chìn-ji̍p lí ê iàn-se̍k2019年3月30日 星期六

創世記第19章 @高雄活躍


2019/3/28(四) 19:30 

創世記 19:1-38

1那天夜裏,兩位天使來到所多瑪城門口,羅得正坐在那裏。羅得一看見他們,就站起來迎接,並俯伏在地,
2說:「我主啊,請到我家洗洗腳,住一夜,清早起來再上路吧。」他們回答說:「不用了,我們就在城中的廣場上過夜好了。」
3羅得盛情邀請,他們終於跟着羅得回家。羅得為他們預備了宴席,還烤了一些無酵餅,他們就吃了。
4但他們準備就寢的時候,所多瑪城所有的男人,從老到少,都從城中各處湧來,圍住羅得的房子。
5他們向羅得大喊說:「到你家來過夜的人在哪裏?把他們交出來,好讓我們跟他們交合!」
6羅得就走到外面,關上門,
7央求說:「兄弟,請不要做這種邪惡的事!
8看,我有兩個女兒,她們還是處女,讓我把她們交給你們,你們可以隨意對待她們。只是你們不可騷擾這兩個人,他們是我的客人,我要保護他們。」
9眾人喊着說:「走開!這傢伙是住在我們鎮上的外人,現在卻儼然一副我們審判官的模樣!我們要好好教訓你,比對付那兩個人更厲害!」說罷,他們就衝向羅得,要破門而入。
10但兩位天使伸手把羅得拉進屋,關上門。
11隨後天使又使門外老老少少所有的人眼目昏花,這些人才不再試圖闖進來。
12這時,天使問羅得:「你在這城還有其他親屬嗎?帶你的女婿、兒子、女兒和其他親屬離開這裏,
13因為我們就要徹底毀滅這城了。反對這城的呼聲如此巨大,已經傳到上主那裏,他派我們來毀滅這城。」
14羅得急忙出去,把這事告訴他女兒的未婚夫,說:「快離開這城!上主快要毀滅它了!」但那些年輕人以為他在開玩笑。
15第二天黎明,天使急切催促羅得說:「快,帶着你妻子和兩個女兒,趕緊離開,不然所多瑪城被毀滅的時候,你們都要滅亡!」
16羅得正猶豫不決的時候,天使便拉着羅得和他妻子的手,還有他兩個女兒的手,帶他們飛奔到城外安全的地方,這都是出於上主的憐憫。
17他們安全到了城外,其中一位天使就吩咐他說:「快逃命!不要回頭看,也不要在山谷裏停留!逃到山上去,不然你們都要滅亡!」
18羅得哀求說:「我主啊,請不要這樣!
19你如此恩待我,救了我的命,向我顯出這麼大的仁慈,但我不能向山上跑。災禍很快就會追上來,那樣我就沒命了。
20看,附近有個小村莊,請讓我到那裏去。你們沒看到它有多小嗎?這樣我就能保住性命了。」
21天使說:「好吧,我答應你的請求,不毀滅那個小村莊。
22但你要趕快逃到那裏去!因為你沒到那裏之前,我甚麼都做不了。」(因此那村莊叫瑣珥,意思是「小地方」。)
23羅得到達那村莊的時候,太陽剛剛從地面升起。
24這時,上主從天上降下火和燃燒的硫磺,落在所多瑪和蛾摩拉,
25徹底摧毀了它們。平原上其他的城鎮和村莊,連同所有的人和植物都滅絕了。
26羅得的妻子跟在羅得後面,但她回頭一看,就變成了一根鹽柱。
27亞伯拉罕一早起來就趕到他曾站在上主面前的地方。
28他眺望所多瑪、蛾摩拉及整個平原,看見眾城有煙柱上騰,好像火爐冒煙一樣。
29但上帝聽從了亞伯拉罕的請求,保住了羅得的性命,讓他逃過那場吞滅平原城鎮的災難。
30羅得害怕瑣珥那裏的人,就離開了瑣珥,跟兩個女兒住在山上的洞穴裏。
31一天,大女兒對妹妹說:「這一帶完全沒有男子留下來,我們怎能像別人一樣結婚呢。我們的父親很快也會老得不能生育了。
32來吧,我們用酒把他灌醉,然後跟他同睡,這樣我們就能藉着父親替我們的家族傳宗接代了。」
33於是她們當晚就用酒把父親灌醉,然後大女兒便進去跟父親交合。她甚麼時候躺下,甚麼時候起來,羅得都不知道。
34第二天早上,大女兒對妹妹說:「昨晚我跟父親同睡了,今晚我們再灌醉他,然後你進去跟他同睡。這樣我們就能藉着父親替我們的家族傳宗接代了」
35當晚,她們又用酒把父親灌醉,小女兒就進去跟他交合。像先前一樣,她甚麼時候躺下,甚麼時候起來,羅得都不知道。
36結果,羅得的兩個女兒都從她們自己的父親懷了孕。
37大女兒生下一個兒子,給他起名叫摩押,他就是現今摩押人的祖先。
38小女兒也生了一個兒子,給他起名叫便.亞米,他就是現今亞捫人的祖先。

(聖經.新普及譯本)

一、      在這段經文中,你看到了哪些內容(人事時地物)(小組討論 10 分鐘
I.         、地
1.       亞伯拉罕、羅得、兩位天使、摩押、便.亞米、羅得的準女婿、兩個女兒、妻子、所多瑪城的男人們、上主、
2.       所多瑪城、蛾摩拉及整個平原、瑣珥、事發的山洞、城中的廣場、羅得的家、
II.       事情
1.       羅得接待兩個天使。(洗腳、烤餅、…)è 真誠的款待,也是義人的行為。
2.       天使一開始拒絕,說要睡城中的廣場。
3.       羅得的兩個女兒與父親交合。
4.       所多瑪的男人圍住房子,要跟天使交合。
5.       羅得保護天使,甚至要獻上自己的女兒。
6.       天使也保護羅得一家。
7.       天使對羅得示警,告訴他上主要毀滅城市的計畫。
8.       上帝有因著亞伯拉罕的請求,拯救了羅得一家。
9.       上帝毀滅所多瑪跟蛾摩拉。
10.    女兒懷孕生子。
11.    羅得妻子變成鹽柱。

二、      從本章描繪的羅得形象當中,你認為羅得這個人的性格有哪些特色?若將羅得放在當代處境下來思考,你能否舉出具體的例子說明這樣的人在特定處境下會作出哪些反應?(小組討論 30 分鐘)
I.         個人的性格
1.       好客。
2.       酒量不好 è 遲鈍的人。
3.       正直的人、有擔當、有公義 (對不義的事情挺身而出、保護客人)、愛家的人è 把滅城的事告訴未來女婿、女兒。
4.       猶豫不決的人 è 事情太驚人,來不及反應。
II.       當代處境下的例子
1.       南部人的熱情好客。
2.       當天災來臨時,還是有些人會捨不得家當或不在乎政府的呼籲示警。(如土石流、風災預警) è 離開家園這件事,其實有感情的因素在。
3.       面對不義的事情會挺身而出 è 自反而縮,雖千萬人,吾往矣。
4.       金蘭醬油的挺同廣告。

三、      你認為本章中的天使和所多瑪居民在作者(上帝)眼中,具有什麼特殊的啟示?如果將這兩種角色放在當代的處境思考,他們分別象徵哪些角色?(小組討論 20分鐘)
I.         特殊的啟示
1.        所多瑪居民: 惡人、失去靈魂的一群人、墮落、罪惡、淫蕩、享樂、耽於逸樂。 è 群體的罪惡 è 墮落到連倫理、習俗都不顧了。
2.       天使: 審判者、救星、報信者。
II.       當代的處境思考
1.       所多瑪居民: 以訛傳訛的一群人,黃背心運動的同質性
2.       天使: 秘密客、
3.       可以把天使視為牧師嗎 è 不是,天使是上帝的信差,轉達上帝的訊息(屬於靈界)

四、      31~38 節當中描繪羅得的兩個女兒與其父親亂倫的故事。你認為作者透過這段經文試圖表達什麼觀點?你自己是否讀出特別的意義?(小組討論 20分鐘) 
1.       當初生活的世界就是這樣
2.       當時的習俗,並沒有亂倫這樣的定義
3.       很多人的世界就只有那樣,何況那麼久遠的時代,所以重要的就是傳宗接代。è 甚至是解救家族。

五、      從本章許多不同人物所採取的諸多行動當中,你得到了哪些個人信仰或生命態度的啟示?(綜合討論 20分鐘)
1.       不要忽略羅得的被拯救,是來自上帝的憐憫與慈愛。
2.       後代的不敬拜上帝(摩押跟亞捫),是自己的選擇,並不是由於亂倫的罪。
3.       警惕自己要隨時禱告,並且要隨時戰戰兢兢,謹記過去的經驗。
4.       重要的關頭不要猶豫。
5.       羅得的女兒 è 女人當自強 è 要嘛被犧牲,要嘛自己犧牲(無私的奉獻自己)
6.       羅得的行為值得反思,面對不義,面對災禍時的態度。
7.       羅得的妻子 è 該往前的時候,不要回頭。 è 該放下的時候要放下。
8.       回頭看這件事情 è 你願不願意相信神。
9.       順服上帝還是最重要的一件事情。è 了解再多,最終,我們有沒有順福上帝的跟前。