Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年7月19日 星期五

Lō͘-ka hok-im 23:39-49@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 23:39-49Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

23:39 Chò-hóe tèng si̍p-jī-kè ê hoān-lâng tiong ê chi̍t-ê bú-jio̍k I-é-su, kóng, " Lí kám m̄-sī Ki-tokTio̍h kiù Lí ka-kī, mā tio̍h kiù goán. "
23:40 Lēng-gōa chi̍t-ê hoān-lâng kā hit-ê chek-pī, kóng, " Lí kah I kāng-khoán teh siū-hêng, lí kám m̄-kiaⁿ Siōng-tè
23:41 Lán siū-hêng sī kong-tō, in-ūi lán ū hoān chōe eng-kai siū chhú-hoa̍t, m̄-koh, chit-ê lâng bô chò m̄-tio̍h ê tāi-chì. "
23:42 Hit-ê hoān-lâng kóng, " I-é-su ah, Lí chò ông lâi-lîm ê sî, chhiáⁿ ē kì-tit góa! "
23:43 I-é-su kā i kóng, " Góa si̍t-chāi kā lí kóng, kin-á-ji̍t lí ē kah góa chò-hóe tī lo̍k-hn̂g. "

I-é-su ê Sí-bông (Mt 27: 45-56; Mk 15: 33-41; Ih 19: 28-30)
23:44 Chha-put-to tiong-tàu ê sî, choân tē o͘-àm, kàu ē-po͘ saⁿ tiám ê sî, ji̍t-thâu sit kng. 
23:45 Sèng-tiān lāi ê tiùⁿ-lî tùi-tiong li̍h-.khui. 
23:46 I-é-su tōa-siaⁿ kiò, kóng, " Thiⁿ-pē ah, góa ê lêng-hûn kau-thok Lí. " kóng soah chiū tn̄g-khùi. 
23:47 Liân-tiúⁿ khòaⁿ-tio̍h só͘ hoat-seng ê tāi-chì, chiū o-ló Siōng-tè, kóng, " Chit-ê chin-chiàⁿ sī gī lâng! "
23:48 Chū-chi̍p tī hia teh khòaⁿ ê kûn-chiòng, khòaⁿ-tio̍h só͘ hoat-seng ê tāi-chì, lóng ná kiâⁿ ná tûi sim-koaⁿ, pi-siong tńg-.khì. 
23:49 Hiah-ê bat I-é-su ê lâng kah tùi Ga-lí-la-iah séng tòe I-é-su lâi ê hū-jîn lâng, lóng khiā hn̄g-hn̄g teh khòaⁿ chiah-ê tāi-chì. 

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)
二、Pí-kàu nn̄g-ūi kah I-é-su tâng tèng si̍p-jī-kè ê hoān-lâng, ū sím-mih hoat-hiān kah kám-siū
三、I-é-su sí-bông ê kéng-siōng jû-hôHiān-tiûⁿ ê lâng ê hoán-èng thàu-lō͘ sím-mih sìn-sit
Tī kim-ji̍t ê siā-hōe chhù-kèng hā, Lí jīn-ûiI-é-su ê “lo̍k-hn̂g” ē sī sím-mih bīn-māu
五、I-é-su ê sí, tùi kim-ji̍t ê kàu-hōe kah siā-hōe ū sím-mih ì-gī kah hoán-séng


沒有留言:

張貼留言