Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年3月2日 星期六

Lō͘-ka hok-im 11:37-54@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g Chhun Seng、林世鴻/Lîm Sè Hông
Sèng-si周維理/ Chiu Î Lí  
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 11:37-54Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng
Khián-chek Hoa-lí-sái Phài kah Keng-ha̍k Kàu-su
37 I-é-su chiah-ê ōe kóng soah ê sî, ū chi̍t-ê Hoa-lí-sái phài ê lâng chhiáⁿ I chia̍h pn̄g. I-é-su chiū ji̍p-khì chē-toh. 
38 Hit-ê Hoa-lí-sái phài ê lâng khòaⁿ-tio̍h I-é-su bô sé chhiú chiū lâi chia̍h, kám-kak chin kî-koài. 
39 I-é-su chiū kā i kóng, " Taⁿ lín Hoa-lí-sái phài ê lâng kan-tāⁿ chheng-khì poe kah pôaⁿ ê gōa-bīn, m̄-koh, lín lāi-bīn chhiong-móa tham-io̍k kah siâ-ok. 
40 Lín chiah-ê gōng lâng, chhòng-chō gōa-bīn ê Siōng-tè kám m̄-sī mā ū chhòng-chō lāi-bīn? 
41 Tio̍h kā chiah-ê poe-pôaⁿ lāi-bīn ê mi̍h the̍h-lâi chín-chè lâng, án-ne, lín ta̍k hāng mi̍h chiū lóng chheng-khì. 
42 " Lín chiah-ê Hoa-lí-sái phài ê lâng ū chai-hō ah! In-ūi lín kā po̍k-hô, hôe-hiang-á kah ta̍k chióng ê chhài-se cha̍p hūn thiu chi̍t hūn hiàn hō͘ Siōng-tè, m̄-koh, lín bô tiōng-sī kong-gī kah thiàⁿ Siōng-tè ê tāi-chì. Chóng-.sī, chiah-ê tāi-chì tio̍h eng-kai ài chò, mā m̄-thang hut-lio̍k téng-bīn hiah-ê hōng-hiàn. 
43 Lín Hoa-lí-sái phài ê lâng ū chai-hō ah! In-ūi lín ài tī hōe-tn̂g lāi chē tōa-ūi, koh ài tī tōa lō͘-kháu hō͘ lâng kā lín chhéng-an. 
44 Lín ū chai-hō lah! In-ūi lín chhin-chhiūⁿ khòaⁿ bē-tio̍h ê sí-lâng ê bōng, lâng tùi hit téng-bīn kiâⁿ-kòe mā m̄-chai. "
45 Ū chi̍t-ê lu̍t-hoat ê kàu-su ìn I-é-su kóng, " Lāu-su, Lí kóng chiah-ê ōe mā bú-jio̍k tio̍h goán. "
46 M̄-koh, I-é-su ìn kóng, " Lín chiah-ê lu̍t-hoat-kàu-su mā ū chai-hō ah! In-ūi lín kā lâng tàⁿ bô hoat-tit ê tāng tàⁿ hō͘ lâng taⁿ; m̄-koh, lín ka-kī liân chi̍t ki chéng-thâu-á to m̄-khéng tín-tāng lâi kiám khin hiah-ê tāng tàⁿ. 
47 Lín it-tēng ū chai-hō ah! In-ūi lín ūi lín chó͘-sian sat-hāi ê sian-ti chō bōng. 
48 Án-ne, lín ka-kī chèng-si̍t lín mā chàn-sêng chó͘-sian só͘ chò ê tāi-chì, koh hoaⁿ-hí lâi chō in ê bōng. 
49 Só͘-í, Siōng-tè ê tì-hūi ū kóng, ' Góa beh chhe sian-ti kah sù-tô͘ khì in hia, kî-tiong ū ê in ē kā i hāi-sí, ū ê in ē kā i pek-hāi. '
50 Án-ne, tùi chhòng-chō sè-kài í-lâi só͘ lâu chèng sian-ti ê hoeh lóng beh kā lín chit sè-tāi thó, 
51 Chiū-sī tùi A-bel ê hoeh kàu Cha-kha-lī-a sí tī tiān kah tôaⁿ ê tiong-kan só͘ lâu ê hoeh. Góa si̍t-chāi kā lín kóng, hiah-ê hoeh-chè lóng beh tùi lín chit sè-tāi ê lâng thó. 
52 Lín chiah-ê lu̍t-hoat-kàu-su ū chai-hō! In-ūi lín kā khui tì-sek ê mn̂g ê só-sî gia̍h-khì. Lín ka-kī bô beh ji̍p-.khì, koh chó͘-tòng siūⁿ beh ji̍p-khì ê lâng. "
53 I-é-su tùi hia chhut-.lâi ê sî, keng-ha̍k kàu-su kah Hoa-lí-sái phài ê lâng koh khah chhut-la̍t, ke̍k-lia̍t kong-kek I-é-su, pek I kóng khah chē ōe. 
54 In teh tán I-é-su kóng m̄-tio̍h ōe ê sî, thang chhńg I ê ōe-phāng. 

譴責法利賽派kah經學教師
37 耶穌chiah-ê話講soah ê時,有一个法利賽派ê人請祂食飯。耶穌就入去坐桌。
38 Hit-ê法利賽派ê人看tio̍h耶穌無洗手就來食,感覺真奇怪。
39 耶穌就伊講:「Taⁿ lín法利賽派êkan-tāⁿ清氣杯kahê外面,m̄-kohlín內面充滿貪慾kah邪惡。
40 Lín chiah-ê戇人,創造外面ê上帝kám m̄有創造內面?
41 Tio̍h kā chiah-ê杯盤內面êthe̍h來賑濟人,án-nelín ta̍k項物就lóng清氣。
42 Lín chiah-ê法利賽派ê人有災禍ah!因為lín kā薄荷、茴香ákah ta̍kê菜蔬十份抽一份獻hō͘上帝,m̄-kohlín無重視公義kah疼上帝ê tāi-chì。總是,chiah-ê tāi-chì tio̍h應該ài做,mā m̄-thang忽略頂面hiah-ê奉獻。
43 Lín法利賽派ê人有災禍ah!因為lín ài tī會堂內坐大位,koh ài tī大路口hō͘kā lín請安。
44 Lín有災禍lah!因為lín親像看bē-tio̍h ê死人ê墓,人tùi hit頂面行過mā m̄知。」
45 有一个律法ê教師應耶穌講:「老師,祢講chiah-ê侮辱tio̍h阮。」
46 M̄-koh,耶穌應講:「Lín chiah-ê律法教師有災禍ah!因為lín kā人擔無法得ê重擔hō͘人擔;m̄-kohlín家己連一支指頭á肯振動來減輕hiah-ê重擔。
47 Lín一定有災禍ah!因為línlín祖先殺害ê先知造墓。
48 Án-nelín家己證實lín mā贊成祖先所做ê tāi-chìkoh歡喜來造in ê墓。
49 所以,上帝ê智慧有講:『我beh差先知kah使徒去in hia,其中有ê in伊害死,有ê in伊迫害。』
50 Án-netùi創造世界以來所流眾先知êlóng beh kā lín chit世代討,
51 to̍htùi亞伯ê血到撒迦利亞死殿kahê中間所流ê血。我實在kā lín講,hiah-ê血債lóng behlín chit世代ê人討。
52 Lín chiah-ê律法教師有災禍!因為lín kā開智識êê鎖匙gia̍h去。Lín家己無beh入去,koh阻擋想beh入去ê人。」
53 耶穌tùi hia出來ê時,經學教師kah法利賽派êkoh khah出力,劇烈攻擊耶穌,逼祂講khah chē話。
54 In teh等耶穌講m̄-tio̍hê時,thang chhńgê話縫。

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih

二、Uī-hô I-é-su hō͘ lâng chhiáⁿ chia̍h pn̄g, koh mē lângê piau-chún sī sím-mih

三、I-é-su mē Hoa-lí-sái phài kah lu̍t-hoat-kàu-su, tùi hit tng-sî ê lâng lâi khòaⁿ, in khah-ē chi-chhî siáⁿ-lâng

四、Tī kim-ji̍t chhú-kéng hā, ū sím-mih lūi-sū Hoa-lí-sái phài kah lu̍t-hoat-kàu-su só͘ hoān ê kòe-sit

五、Kim-ji̍t kàu-hōe he̍k-sī ki-tok-tô͘ lû-hô o̍h I-é-su ê ióng-khìkah hêng-tōng
沒有留言:

張貼留言