Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2018年12月1日 星期六

Lō͘-ka hok-im 9:10-17@Chè-lâm Kàu-Hōe

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan (全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g ChhunSeng、林世鴻/Lîm SèHông
Sèng-si41siúChhiáⁿ-lâi, chhiáⁿ-lâi, Í-má-lōe-lī(請來,請來,以馬內利)
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 9:10-17Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng
I-é-su hō͘ Gō͘-chheng Lâng Chia̍h-pá
10 Sù-tô͘ tńg-.lâi, kā in só͘ chò ê tāi-chì pò-kò hō͘ I-é-su thiaⁿ. I-é-su chiū chhōa in siám-phiah-khì-kàu chi̍t-ê kiò-chò Bia̍t-sái-tah ê siâⁿ. 
11 M̄-koh, kûn-chiòng chi̍t ē chai chiū koh tòe I khì. I-é-su kā in hoan-gêng, kóng Siōng-tè kok-tō͘ ê hok-im hō͘ in thiaⁿ, koh i-hó hiah-ê su-iàu i-tī ê lâng. 
12 Thiⁿ beh àm ê sî, cha̍p-jī sù-tô͘ lâi kā I-é-su kóng, " Chhiáⁿ kā kûn-chiòng kái-sàn, hō͘ in khì sì-kho͘-ûi ê chng-thâu siat-hoat tòa kah chia̍h, in-ūi lán chia sī phian-phiah ê só͘-chāi. "
13 I-é-su tùi in kóng, " Lín tio̍h siat-hoat hō͘ in chia̍h. " In kóng, " Lán chia kan-tāⁿ ū gō͘ tè piáⁿ, nn̄g bóe hî. Goán nā bô khì bé, ná ū kàu chiah-ê kûn-chiòng chia̍h? "
14 In-ūi kûn-chiòng chha-put-to ū gō͘-chheng lâng. I-é-su tùi bûn-tô͘ kóng, " Kiò kûn-chiòng hun-cho͘ chē lo̍h-.khì, múi cho͘ chha-put-to gō͘-cha̍p lâng. "
15 Bûn-tô͘ chiàu án-ne chò, hō͘ kûn-chiòng lóng chē lo̍h-.khì. 
16 I-é-su the̍h gō͘ tè piáⁿ kah nn̄g bóe hî, ǹg thiⁿ kám-siā liáu-āu peh-khui, the̍h hō͘ bûn-tô͘ khì pun hō͘ kûn-chiòng. 
17 Tāi-ke lóng chia̍h kàu pá, bûn-tô͘ khioh só͘ chhun lo̍h-.lâi ê piáⁿ-sut-á ū cha̍p-jī nâ. 

12/9()chiām-thêng chū-hōe chi̍t-pái 

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih


二、I-é-su tī chiah pān-ián sím-mih kak-sek


三、Chit-ê kò͘-sū só͘ khé-sī ê Siōng-tè-kok sī sím-mih


四、Tī kim-ji̍t ê chhú-kéng hā, Lán tùi gō͘ tè piáⁿ, nn̄g bóe hî ū sím-mih sin ê lí-kái


五、Tī kim-ji̍t ê chhú-kéng hā, Kàu-hōe ia-sī siā-hōe ē-tàng hō͘ lâng jû-hô keng-giām gō͘ tè piáⁿ, nn̄g bóe hî ê sîn-jiah


Tâi-gí siông-ēng ê gōa-lâi-gí
Pak-kiaⁿ-gí
Ji̍t-gí
Tâi-gí
Pak-kiaⁿ-gí
Ji̍t-gí
Tâi-gí
打火機
ライター

尼龍
ナイロン

檸檬
レモン

歐巴桑
おばさん

紅蘿蔔
人参/にんじん

歐吉桑
おじさん

螺絲起子
ドライバー

幫浦/抽水機
ポンプ

名片
名刺/めいし

沙卡哩巴
盛リ場/さかりば

馬達
モーター

尺寸
サイズ

領帶
ネクタイ

樣品、樣本
サンプル


沒有留言:

張貼留言