Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2018年11月17日 星期六

Lō͘-ka hok-im 8:26-39@Chè-lâm Kàu-Hōe

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan (全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g ChhunSeng、林世鴻/Lîm SèHông
Sèng-siTē 16siúKiû Chú Sèng-sîn Kàng-lîm(求主聖神降臨)
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 8:26-39Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng
I-é-su I-hó Siâ-sîn Hū-sin ê Lâng
26 I-é-su kah bûn-tô͘ chē chûn kòe-khì Ga-lí-la-iah ô͘ ê tùi-bīn hōaⁿ, lâi-kàu Gê-la̍h-sam lâng ê só͘-chāi. 
27 I-é-su lo̍h chûn chiūⁿ hōaⁿ ê sî, ū chi̍t-ê hō͘ siâ-sîn hū-sin ê lâng tùi siâⁿ-.ni̍h chhut-lâi tú-tio̍h I. Chit-ê lâng í-keng chin kú bô chhēng saⁿ, bô tòa tī chhù lāi, lóng tiàm tī bōng-á-po͘. 
28 Hit-ê lâng chi̍t ē khòaⁿ-kìⁿ I-é-su chiū phak tī I ê bīn-chêng tōa-siaⁿ hoah, " Chì-koân Siōng-tè ê Kiáⁿ I-é-su, góa kah Lí ū siáⁿ-mi̍h khan-liân? Kiû Lí m̄-thang hō͘ góa siū khó͘-to̍k. "
29 In-ūi I-é-su ū bēng-lēng siâ-sîn tùi hit-ê lâng chhut-.lâi. Í-chêng siâ-sîn tiāⁿ-tiāⁿ kā i lia̍h tiâu-tiâu, lâng ēng thih-liān-á kā i liān teh, ēng kha-liâu chhiú-khàu kā i khàu-teh, koh kā i koaiⁿ khí-.lâi; m̄-koh, i kā pa̍k i ê khì-kū chhoah-tn̄g, siâ-sîn koh hō͘ i chông chhut-khì khòng-iá. 
30 I-é-su mn̄g hit-ê lâng kóng, " Lí kiò siáⁿ-mi̍h miâ? " I ìn kóng, " Kun-thoân. " In-ūi ū chin chē siâ-sîn kā i hū-sin. 
31 Siâ-sîn ai-kiû I-é-su m̄-thang bēng-lēng in ji̍p-khì bô-té chhim kheⁿ. 
32 Hit sî, ū kui tōa tīn ê ti tī soaⁿ-.ni̍h teh thó chia̍h. Siâ-sîn kiû I-é-su chún in ji̍p-khì hiah-ê ti ê lāi-bīn. I-é-su ū chiàu in só͘ kiû ê ín-chún in. 
33 Siâ-sîn chiū tùi hit-ê lâng chhut-.khì, ji̍p-khì hiah-ê ti ê lāi-bīn. Kui tīn ê ti chiū tùi soaⁿ-phiâⁿ chông lo̍h-khì ô͘-.ni̍h, hō͘ chúi im-sí. 
34 Hiah-ê kò͘-ti ê lâng khòaⁿ-tio̍h chit-ê tāi-chì, chiū cháu-khì pò hō͘ siâⁿ lāi kah chng-thâu ê lâng chai. 
35 Thiaⁿ tio̍h ê lâng lóng chhut-lâi ài beh khòaⁿ chit-ê tāi-chì. In lâi-kàu I-é-su hia, siâ-sîn í-keng tùi hit-ê lâng chhut-.lâi. In khòaⁿ-tio̍h i ū chhēng saⁿ, cheng-sîn chèng-siông, chē tī I-é-su ê kha chêng, in chiū tōa tio̍h-kiaⁿ. 
36 Chhin-ba̍k khòaⁿ-.tio̍h ê lâng kā hō͘ siâ-sîn hū-sin ê lâng án-chóaⁿ tit-tio̍h i-hó ê tāi-chì, pò hō͘ chèng lâng chai. 
37 Gê-la̍h-sam sì-kho͘-ûi ê lâng lóng kiû I-é-su lī-khui in, in-ūi in chin kiaⁿ-hiâⁿ. I-é-su chiū chē chûn tńg-.khì. 
38 Thoat-lī siâ-sîn ê hit-ê lâng kiû beh tòe I-é-su khì, m̄-koh, I-é-su kiò i tńg-.khì, kóng, 
39 " Tńg-khì lín tau, kā Siōng-tè ūi lí só͘ chò hiah tōa ê tāi-chì pò hō͘ chèng lâng chai. " Hit-ê lâng chiū tńg-.khì, kā I-é-su ūi i só͘ chò ê tāi-chì pò hō͘ choân siâⁿ ê lâng chai. 

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih


二、Chìn-chi̍t-pō͘ lâi khòaⁿ, Lí ū sím-mih gî-būn ê būn-tê bô
Chhiⁿ-chhiūⁿGê-la̍h-sam sī sím-mih só͘-chāi
Chhiⁿ-chhiūⁿ hit-ê lâng ūi-sím i ê miâkiò "Kun-thoân "


三、I-é-su tī Gê-la̍h-samtháu-pàng "Kun-thoân ",ū sím-mih ì-gī


四、I-é-su tháu-pàng "Kun-thoân ",tùi kim-ji̍t ū sím-mih khé-sī


五、Tī kim-á-ji̍t, Lán ū khó-lêng tú-tio̍h sím-mih lūi-sū ê thiau-chiàn


Tâi-gí siông-ēng ê gōa-lâi-gí
Pak-kiaⁿ-gí
Ji̍t-gí
Tâi-gí
Pak-kiaⁿ-gí
Ji̍t-gí
Tâi-gí
窗簾
カーテン

招牌
看板/かんばん

番茄醬
ケチャップ

情緒
氣持ち/きもち

混凝土
コンクリート

霍亂
コレラ

賄賂、回扣
コミッション

瘧疾
マラリヤ

收音機
ラジオ

變速器/離合器
クラッチ

里脊肉
ロース

球拍
ラケット

馬拉松
マラソン

按摩
マッサージ


沒有留言:

張貼留言