Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2018年11月22日 星期四

Lō͘-ka hok-im 40-56@Chè-lâm Kàu-Hōe

Choân Tâi-Chhú-kéng Cha-keng-pan (全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g ChhunSeng、林世鴻/Lîm SèHông
2018.11.25(日)àm-sî 7:00, Chè-lâm Kàu-Hōe Kàu-io̍k Tiong-sim
Sèng-siTē 494siúTùi Má-lī-a Chhut-sì Iâ-so͘(對馬利亞出世耶穌)
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 40-56Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng
I-é-su I-hó nn̄g-ê Hū-jîn-Lâng
40 I-é-su tńg-.lâi ê sî, chèng lâng lóng kā I gêng-chiap, in-ūi tāi-ke lóng teh thèng-hāu I. 
41 Ū chi̍t-ê hōe-tn̂g ê chú-koán, miâ kiò-chò Ia-lo̍h, lâi phak tī I-é-su ê kha chêng, khún-kiû I khì i ê chhù. 
42 In-ūi i cha̍p-jī hòe ê to̍k-seⁿ cha-bó͘ kiáⁿ teh beh sí à. I-é-su chiū kah i khì, kûn-chiòng mā e-e-kheh-kheh chò-hóe khì. 
43 Hit sî, ū chi̍t-ê hū-jîn lâng, tài hiat-lāu-pēⁿ í-keng cha̍p-jī nî à, sûi-jiân ke-hóe khai liáu-liáu chhōe i-seng i-tī, bô kah chi̍t-ê lâng ē-tàng kā i i-hó. 
44 Chit-ê hū-jîn lâng kiâⁿ óa-lâi I-é-su ê kha-chiah-āu, bong I saⁿ-á-ki ê chhiu, i ê hiat-lāu sûi-sî chí. 
45 I-é-su mn̄g kóng, " Siáⁿ lâng kā góa bong? " tāi-ke lóng kóng bô. Piat-tò͘ chiū kóng, " Lāu-su, kûn-chiòng pek óa-lâi kā Lí kheh-tio̍h lah. "
46 I-é-su kóng, " Tek-khak ū lâng bong-tio̍h góa, in-ūi góa chai ū koân-lêng tùi góa seng-khu chhut-.khì. "
47 Hū-jîn lâng chai-iáⁿ am-khàm bē tiâu, chiū phi̍h-phi̍h chhoah lâi phak tī I-é-su ê kha chêng. I tī kûn-chiòng ê bīn-chêng kóng bêng bong I-é-su ê goân-in kah i ê pēⁿ án-chóaⁿ sûi-sî hó-.khì. 
48 I-é-su kā i kóng, " Hū-jîn lâng, lí ê sìn-sim hō͘ lí ê pēⁿ hó-.khì. Chò lí an-sim tńg-.khì. "
49 I-é-su iáu teh kóng ê sî, ū lâng tùi hōe-tn̂g chú-koán ê chhù lâi kā Ia-lo̍h kóng, " Lí ê cha-bó͘ kiáⁿ í-keng sí-.khì à, hô-pit koh lô-hoân lāu-su? "
50 I-é-su thiaⁿ-tio̍h chiū ìn kóng, " M̄-bián kiaⁿ, chí ū sìn, i to̍h ē hó khí-.lâi. "
51 I-é-su khì-kàu in chhù ê sî, tû-liáu Piat-tò͘, Iô-ha-neh, Iâ-kop kah cha-bó͘ gín-á ê pē-bú í-gōa, m̄-chún pa̍t lâng kah I ji̍p-.khì. 
52 Chèng lâng lóng ūi-tio̍h sí-.khì ê cha-bó͘ gín-á teh thî-khàu pi-siong. I-é-su kóng, " M̄-thang thî-khàu, in-ūi i m̄-sī sí, sī teh khùn niā-niā. "
53 In-ūi tāi-ke lóng chai cha-bó͘ gín-á í-keng sí-.khì à, chiū thí-chhiò I-é-su. 
54 I-é-su khan cha-bó͘ gín-á ê chhiú tōa-siaⁿ hoah, " Cha-bó͘ gín-á, khí-.lâi! "
55 Cha-bó͘ gín-á chiū hôe-hûn, sûi-sî peh khí-.lâi. I-é-su hoan-hù tio̍h hō͘ cha-bó͘ gín-á chia̍h-mi̍h-kiāⁿ. 
56 I ê pē-bú tio̍h-kiaⁿ kah gāng-.khì. I-é-su bēng-lēng in m̄-thang kā só͘ hoat-seng ê tāi-chì kā lâng kóng.

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih


二、Tùi-chiàu I-é-su i-hó “hiat-lāu-pēⁿ ê hū-jîn lâng” kah “Ia-lo̍h ê cha-bó͘ kiáⁿ”, tī tōng-ki, hong-hoat ū sím-mih ī-tông ê só͘-chāi


三、Tī I-é-su ê sî-tāi “hiat-lāu-pēⁿ ê hū-jîn lâng” ūi-hô su-iàu mō͘-hiám lâi chiap-kūn I-é-suTī kim-ji̍t ê chhú-kéng, sím-mih lâng iā ài thau-thau-a lâi kàu-hōe


四、I-é-su i-tī chit nn̄g lâng, tùi lán ū sím-mih thê-chhíⁿ


五、I-é-su “thêng-lo̍k-lâi” koan-sim, i-tī siū khàn-khin ê hū-jîn lâng. Lán ē tang àn-chóaⁿ-iūⁿ o̍h


Tâi-gí siông-ēng ê gōa-lâi-gí
Pak-kiaⁿ-gí
Ji̍t-gí
Tâi-gí
Pak-kiaⁿ-gí
Ji̍t-gí
Tâi-gí
打火機
ライター

尼龍
ナイロン

檸檬
レモン

歐巴桑
おばさん

紅蘿蔔
人参/にんじん

歐吉桑
おじさん

螺絲起子
ドライバー

幫浦/抽水機
ポンプ

名片
名刺/めいし

沙卡哩巴
盛リ場/さかりば

馬達
モーター

尺寸
サイズ

領帶
ネクタイ

樣品、樣本
サンプル


沒有留言:

張貼留言