Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年5月26日 星期日

Lō͘-ka hok-im 19:1-10@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 19:1-10Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

I-é-su kah Thiu-sòe ê Cha̍k-khai
19:1 I-é-su ji̍p-khì I-é-lī-kho siâⁿ, tī ke-lō͘ teh kiâⁿ ê sî, 
19:2 Tī hia ū chi̍t-ê lâng miâ kiò-chò Cha̍k-khai, sī thiu-sòe ê thâu-lâng, mā sī hó-gia̍h lâng. 
19:3 I ài beh khòaⁿ I-é-su sī siáⁿ lâng, m̄-koh, lâng chin chē, i ê sin-châi koh é, soah khòaⁿ bē-tio̍h. 
19:4 Só͘-í, i chiū cháu chò chêng, peh khí-lih chi̍t châng sng-châi chhiū, beh khòaⁿ I-é-su tùi hia keng-kòe. 
19:5 I-é-su kiâⁿ kàu hit só͘-chāi, gia̍h thâu khí-lâi khòaⁿ, kā i kóng, " Cha̍k-khai, kóaⁿ-kín lo̍h-.lâi, kin-á-ji̍t góa it-tēng tio̍h tòa lí ê chhù. "
19:6 Cha̍k-khai chiū kóaⁿ-kín lo̍h-.lâi, hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí khì gêng-chiap I-é-su. 
19:7 Chèng lâng khòaⁿ-tio̍h chiū nga̍uh-nga̍uh-liām, kóng, " Chit-ê lâng soah ji̍p-khì chōe-jîn ê chhù tòa! "
19:8 Cha̍k-khai khiā-.leh, tùi Chú kóng, " Chú ah, góa beh kā góa só͘-ū châi-sán ê chi̍t-pòaⁿ, the̍h-lâi chín-chè sàn-chhiah lâng; góa nā bat pián siáⁿ lâng ê chîⁿ, góa beh sì pōe pôe i. "
19:9 I-é-su tùi i kóng, " Kin-á-ji̍t kiù-un lâi-kàu chit-ê ke, in-ūi i mā sī A-bu-la-hàm ê kiáⁿ-sun. 
19:10 In-ūi Jîn-chú sī beh lâi chhōe sit-bê ê lâng, lâi kā i kiù. "


Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)

二、Uī-hô I-é-su chi̍t khòaⁿ chiū chai hit-ê lâng chiū-sī Cha̍k-khai

三、I-é-su bêng-chai chèng lâng hoán-tùi thiu-sòe ê, khòaⁿ in sī chōe-jîn. Uī-hô I-é-su beh ji̍p-khì Cha̍k-khai ê chhù tòaI-é-su ūi-hô cháiⁿ-nī kò͘-ì

四、Cha̍k-khai ūi-hô kái-piàn chia-tōaLí nā tú-tio̍h I-é-su kám ē ū chit-khoán kái-piàn

五、Kim-ji̍t sím-mih lâng chhin-chhiūⁿ Cha̍k-khai ê chhú-kéngLán koh jû-hô ha̍k-si̍p I-é-su só͘ chò ê hêng-tōng

沒有留言:

張貼留言