Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年11月3日 星期日

Chhòng-sè-kì 1:1-31@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi- Chhú-kéng Cha-keng-pan (全台語處境查經班)

The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnChhòng-sè-kì 1:1-31Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

1:1 Goân-khí-thâu Siōng-tè chhòng-chō thiⁿ kap tōe.
1:2 Tōe sī khang-khang hūn-tūn; chhim-ian ê bīn-chiūⁿ o͘-àm; Siōng-tè ê Sîn ūn-tōng tī chúi-bīn.
1:3 Siōng-tè kóng, Tio̍h ū kng, chiū ū kng.
1:4 Siōng-tè khòaⁿ kng, sī hó; Siōng-tè chiong kng àm pun-khui.
1:5 Siōng-tè kiò hit ê kng chòe Ji̍t, kiò àm chòe Mî. Ū ê-hng ū chá-khí, sī thâu chi̍t-ji̍t.
1:6 Siōng-tè kóng, Chiah ê chúi ê tiong-kan tio̍h ū kiong-chhong, chiong chúi kap chúi pun-khui.
1:7 Siōng-tè chiū chō kiong-chhong, lâi hun-khui kiong-chhong-ē ê chúi kap kiong-chhong-téng ê chúi; chiū ū án-ni.
1:8 Siōng-tè kiò kiong-chhong chòe Thiⁿ. Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-jī ji̍t.
1:9 Siōng-tè kóng, Thiⁿ-ē chiah ê chúi tio̍h chū-chi̍p kàu chi̍t só͘-chāi, ta-tōe tio̍h chhut-hiān; chiū ū án-ni.
1:10 Siōng-tè kiò ta-tōe chòe Tōe; kiò chū-chi̍p ê chúi chòe Hái; Siōng-tè khòaⁿ-i sī hó.
1:11 Siōng-tè kóng, Tōe tio̍h hoat-chháu, í-ki̍p kiat-chí ê chhài-soe, kap chiàu-lūi siⁿ ké-chí ê chhiū, hit lāi-bīn ū i ê chí, tī tōe-chiūⁿ; chiū ū án-ni.
1:12 Tōe chiū hoat-chháu, kap chiàu-lūi kiat-chí ê chhài-soe, kap chiàu-lūi siⁿ ké-chí ê chhiū, lāi-bīn ū i ê chí; Siōng-tè khòaⁿ-i sī hó.
1:13 Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-saⁿ ji̍t.
1:14 Siōng-tè kóng, Thiⁿ-ni̍h ê kiong-chhong tio̍h ū hoat-kng ê thé, lâi hun-piat ji̍t-mî; iā thang chòe tiāu-thâu, sù-kùi, ji̍t, nî;
1:15 ia̍h hō͘ in chòe kng-thé tī thiⁿ ê kiong-chhong, chiò-kng tī tōe-chiūⁿ; chiū ū án-ni.
1:16 Siōng-tè chiū chō tōa ê kng-thé nn̄g-ê; tōa ê kng-thé lâi koán ji̍t-sî, sòe ê kng-thé lâi koán mî-sî; iā chō chhiⁿ-sîn.
1:17 Siōng-tè hē in tī thiⁿ-ni̍h ê kiong-chhong, hō͘ in chiò kng tī tōe-ni̍h;
1:18 iā beh koán ū ji̍t mî, hun-piat kng àm. Siōng-tè khòaⁿ-i sī hó.
1:19 Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-sì ji̍t.
1:20 Siōng-tè kóng, Chúi tio̍h siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t; chiáu pe tī tōe ê téng-bīn, thiⁿ-ni̍h ê kiong-chhong.
1:21 Siōng-tè chiū chhòng-chō hái-ni̍h ê tōa-hî, í-ki̍p chúi só͘ siⁿ chōe-chōe ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t, kok chiàu i ê lūi, koh chhòng-chō ta̍k-iūⁿ ê pe-chiáu, chiàu i ê lūi; Siōng-tè khòaⁿ-i sī hó.
1:22 Siōng-tè sù-hok in, kóng, Tio̍h siⁿ-thòaⁿ ke-thiⁿ chin-chōe, chhiong-móa tī hái-ni̍h ê chúi, iā hō͘ chiáu-chiah siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe tī tōe-ni̍h 
1:23 Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-gō͘ ji̍t.
1:24 Siōng-tè kóng, Tōe tio̍h siⁿ ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t, chiàu i ê lūi, cheng-siⁿ, thâng-thōa, tōe-chiūⁿ ê cháu-siù, chiàu i ê lūi; chiū ū án-ni.
1:25 Siōng-tè chiū chō tōe-chiūⁿ ê cháu-siù chiàu i ê lūi, cheng-siⁿ chiàu i ê lūi, tōe-chiūⁿ it-chhè ê thâng-thōa chiàu i ê lūi; Siōng-tè khòaⁿ-i sī hó.
1:26 Siōng-tè kóng, Lán tio̍h chō lâng chhin-chhiūⁿ lán ê siōng, chiàu lán ê khoán; hō͘ in koán-lí hái-ni̍h ê hî, thiⁿ-ni̍h ê chiáu, kap cheng-siⁿ, kap choân-tōe, í-ki̍p tōe-chiūⁿ teh sô ê thâng-thōa.
1:27 Siōng-tè chiū chhòng-chō lâng chhin-chhiūⁿ I ka-kī ê siōng, chiàu Siōng-tè ê siōng chhòng-chō i; chhòng-chō in lâm-ê lú-ê.
1:28 Siōng-tè sù-hok in; Siōng-tè koh tùi in kóng, Tio̍h siⁿ-thòaⁿ chin-chōe, chhiong-móa tī tōe-chiūⁿ, lâi khah-iâⁿ i; iā tio̍h tī-lí hái-ni̍h ê hî, thiⁿ-ni̍h ê chiáu, kap tōe-chiūⁿ it-chhè só͘ tín-tāng ê oa̍h-mi̍h.
1:29 Siōng-tè kóng, Góa ū hō͘ lín piàn tōe-chiūⁿ it-chhè kiat-chí ê chhài-soe, koh it-chhè ê chhiū, kî-tiong ū kiat-chí ê chhiū ê ké-chí; lóng hō͘ lín chòe chia̍h-mi̍h.
1:30 Lūn-kàu tōe-chiūⁿ it-chhè ê cháu-siù, thiⁿ-tiong it-chhè ê chiáu, kap tōe-chiūⁿ it-chhè ōe tín-tāng ū oa̍h-miā ê mi̍h, Góa chiong it-chhè chhiⁿ-chháu hō͘ in chòe chia̍h-mi̍h; chiū ū án-ni.
1:31 Siōng-tè khòaⁿ I it-chhè só͘ chō-ê, khòaⁿ ah, chin-hó. Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-la̍k ji̍t.

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)二、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih gî-būnlí ê kái-tap sī sím-mih三、Lí jīm-ûi chok-chiá tī keng-bûn tiong siūⁿ-beh piáu-ta̍t sím-mih四、Lí jīm-ûi Siōng-tè chhòng-chō Tâi-oân bí-hó ê goân-hêng sī sím-mih五、Lán tī tó chi̍t hong-bīn, ē-tàng khoe-ho̍k Siōng-tè chhòng-chō Tâi-oân ê bí-hó iūⁿ-māu

沒有留言:

張貼留言