Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年5月12日 星期日

Lō͘-ka hok-im 18:18-30@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)

The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 18:18-30Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Hó-gia̍h ê Koaⁿ-oân(Mt 19:16-30; Mk 10:17-31)
18 Ū chi̍t-ê Iô-tá-iah lâng ê koaⁿ-oân lâi mn̄g I-é-su kóng, " Hó ê lāu-su ah, góa tio̍h án-chóaⁿ chò chiah ē-tàng tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā? "
19 I-é-su kā i kóng, " Lí ná ē chheng-ho͘ góa sī hó à? Siōng-tè í-gōa bô chi̍t-ê sī hó. 
20 Lí tong-jiân lóng bat chiah-ê kài-bēng, chiū-sī, M̄-thang kan-îm, m̄-thang thâi-sí-lâng, m̄-thang thau-the̍h, m̄-thang lām-sám chò kiàn-chèng, tio̍h hàu-kèng lí ê pē-bú. " (chù, SBK 5:16-20; chhut 20, 12-16)
21 Hit-ê lâng kóng, " Chiah-ê kài-bēng góa chū sè-hàn to̍h lóng ū teh chun-siú. "
22 I-é-su thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe chiū kā i kóng, " Lí iáu khiàm chi̍t hāng; tio̍h khì bē lí só͘-ū ê châi-sán lâi pun hō͘ sàn-chhiah lâng, án-ne, lí chiū ū chek-chū châi-pó tī thiⁿ-téng, jiân-āu chiah lâi tòe góa. "
23 Hit-ê lâng thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe chin iu-būn, in-ūi i chin hó-gia̍h. 
24 I-é-su khòaⁿ-tio̍h hit-ê lâng teh iu-būn chiū kóng, " Hó-gia̍h lâng beh ji̍p-khì Siōng-tè kok-tō͘ chin khùn-lān! 
25 In-ūi lo̍k-tô chhng-kòe chiam-phīⁿ, pí hó-gia̍h lâng ji̍p Siōng-tè kok-tō͘ iáu khah kán-tan! "
26 Thiaⁿ-kìⁿ chiah-ê ōe ê lâng mn̄g kóng, " Án-ne, siáⁿ lâng chiah ē-tàng tit-tio̍h kiù? "
27 I-é-su ìn kóng, " Lâng só͘ chò bē-kàu ê, Siōng-tè lóng ē. "
28 Piat-tò͘ kóng, " Goán í-keng pàng-sak ka-kī só͘-ū ê lâi teh tòe Lí. "
29 I-é-su kā in kóng, " Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lâng nā ūi-tio̍h Siōng-tè kok-tō͘ lâi pàng-sak chhù-the̍h, bó͘, hiaⁿ-tī, pē-bú á-.sī kiáⁿ-jî, 
30 Tī kim-sè ē tit-tio̍h kúi-nā pōe ê pò-siúⁿ, tī lâi-sè ē tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā. "

好額ê官員(19:16-30;可10:17-31)
18 有一个猶太人ê官員來問耶穌講:「好ê老師ah,我tio̍h án怎做chiah ē-tàngtio̍h永遠ê活命?」
19 耶穌伊講:「你會稱呼我是好à?上帝以外無一个是好。
20 你當然lóng bat chiah-ê誡命,to̍h是:M̄-thang姦淫,m̄-thang刣死人,m̄-thangthe̍hm̄-thang lām-sám做見證,tio̍h孝敬你ê父母。」(註:申5:16-20;出20:12-16)
21 Hit-ê人講:「Chiah-ê誡命我自細漢to̍h lóngteh遵守。」
22 耶穌聽tio̍h chiah-ê話就伊講:「你iáu欠一項;tio̍h去賣你所有ê財產來分hō͘ sàn-chhiah人,án-ne,你就有積聚財寶天頂,然後chiahtòe我。」
23 Hit-ê人聽tio̍h chiah-ê話真憂悶,因為伊真好額。
24 耶穌看tio̍h hit-êteh憂悶就講:「好額人beh入去上帝國度真困難!
25 因為駱駝穿過針鼻,比好額人入上帝國度iáu khah簡單!」
26 聽見chiah-êê人問講:「Án-ne,啥人chiah ē-tàngtio̍h救?」
27 耶穌應講:「人所做ê,上帝lóng會。」
28 彼得講:「阮已經放sak家己所有êteh tòe祢。」
29 耶穌kā in講:「我實在kā lín講,人若為tio̍h上帝國度來放sak厝宅、bó͘、兄弟、父母ákiáⁿ兒,
30 今世會得tio̍hê報賞,來世會得tio̍h永遠ê活命。」


Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)


二、Lí jīn-tông keng-bûn tiong tó chit-ê kak-sek


三、Chú I-é-su tùi hó-gia̍h ê koaⁿ-oân ê iau-kiû kah I ê thê-būn ū sím-mih koan-liân


四、Chi̍t-toān keng-bûntùi kim-ji̍t khùn-kéng tiong ê lâng thê-kiong sím-mih khé-hoat
" Góa si̍t-chāi kā lín kóng, lâng nā ūi-tio̍h Siōng-tè kok-tō͘ lâi pàng-sak chhù-the̍h, bó͘, hiaⁿ-tī, pē-bú á-.sī kiáⁿ-jî, Tī kim-sè ē tit-tio̍h kúi-nā pōe ê pò-siúⁿ, tī lâi-sè ē tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā. "
sak厝宅、bó͘、兄弟、父母ákiáⁿ兒,m̄-sī bô-beh chīn chhin-chêng ê 責任。nái sī beh 提醒 lán in ê 主權 m̄-sī tī lí ê 手,是 tī 上帝ê手。

五、Jû-hô tī tong-tāi ê Tâi-oân chhú-kéngtiong si̍t-chiān I-é-su ê kàu-hùn沒有留言:

張貼留言