Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年3月17日 星期日

Lō͘-ka hok-im 13:1-9@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g ChhunSeng、林世鴻/Lîm SèHông
Sèng-si洪敦昱/Âng Tun-io̍k
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 13:1-9Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng
Bô Hóe-kái Chiū Ē Bia̍t-bông
1 Tú hit sî, ū kúi-nā-ê lâng lâi, kā Ga-lí-la-iah lâng tī chè-tôaⁿ hiàn chè ê sî hō͘ Pí-la̍h-to sat-hāi ê tāi-chì kā I-é-su kóng. 
2 I-é-su ìn kóng, " In-ūi chiah-ê Ga-lí-la-iah lâng siū chit khoán ê sat-hāi, lín siūⁿ kóng in pí chèng Ga-lí-la-iah lâng hoān khah tāng ê chōe, sī-bô? 
3 Góa kā lín kóng, m̄-sī. Lín nā bô hóe-kái, lóng ē chhin-chhiūⁿ án-ne bia̍t-bông. 
4 Á-sī lín siūⁿ kóng hō͘ Si-ló-ám ê thah tó lo̍h-lâi teh-sí hit cha̍p-peh ê lâng, in pí kî-tha tòa tī Ê-lú-sa-lèm ê lâng hoān khah tāng ê chōe, sī-bô? 
5 Góa kā lín kóng, m̄-sī. Lín nā bô hóe-kái, lóng ē chhin-chhiūⁿ án-ne bia̍t-bông. "
Bô Kiat Kóe-chí ê Bû-hoa-kó Chhiū ê Phì-jū
6 Āu-lâi, I-é-su ēng chi̍t-ê phì-jū kā in kóng, " Ū chi̍t-ê lâng tī i ê phû-tô hn̂g-.ni̍h chai chi̍t châng bû-hoa-kó chhiū. I lâi hit-châng chhiū chhōe kóe-chí, chhōe lóng bô. 
7 I tùi kò͘ hn̂g ê kóng, ' Lí khòaⁿ, góa liân-liân saⁿ nî lâi chit châng bû-hoa-kó chhiū chhōe kóe-chí, lóng chhōe bô. Tio̍h kā i chhò khí-.lâi! Ná-tio̍h lâu-.leh tìn ūi? '
8 Kò͘-hn̂g ê ìn kóng, ' Chú-lâng, kin-nî chhiáⁿ koh kā i lâu chi̍t nî khòaⁿ-māi, góa lâi kā sì-kho͘-ûi ku̍t-sang koh lo̍h-pûi. 
9 Mê-nî nā kiat kóe-chí to̍h hó, nā bô, chiah kā i chhò khí-.lâi. '"

無悔改就會滅亡
1 Tú hit時,有幾个人來,加利利人祭壇獻祭êhō͘彼拉多殺害ê tāi-chì kā耶穌講。
2 耶穌應講:「因為chiah-ê加利利人受chitê殺害,lín想講in比眾加利利人犯khahê罪,是無?
3 kā lín講,是。Lín若無悔改,lóng會親像án-ne滅亡。
4 Álín想講hō͘西羅亞ê塔倒落來tehhit十八個人,in比其他tòa tī耶路撒冷ê人犯khahê罪,是無?
5 kā lín講,是。Lín若無悔改,lóng會親像án-ne滅亡。」
無結果子ê無花果樹ê譬喻
6後來,耶穌用一個譬喻kā in講:「有一个人ê葡萄園裡栽一叢無花果樹。伊來hit叢樹chhōe果子,chhōe lóng無。
7 伊對顧園ê講:『你看,我連連三年來chit叢無花果樹chhōe果子,lóng chhōe無。Tio̍h kā它剉起來!Ná-tio̍hteh tìn位?』
8 顧園ê應講:『主人,今年請koh kā它留一年看māi,我來四箍圍掘鬆koh落肥。
9 明年若結果子to̍h好,若無,chiah kā它剉起來。』」Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê)
二、Ū lâng lâi kā I-é-su kóng hit-sî ê thâu-tiâu sin-bûn,Ga-lí-la-iah lâng tī chè-tôaⁿ hiàn chè ê sî hō͘ Pí-la̍h-to sat-hāi”, I-é-su kah kûn-chiòngjû-hô pêng-lūn
(Su-khó: Chai-lān sī in-ūi chia-ê lâng kah ū chōe mā)
三、Tùi I-é-su kóng ê bû-hoa-kó chhiū ê phì-jū, Lí jīm-uî I-é-su beh piáu-ta̍h sím-mih
四、Chi̍t-toān keng-bûn tùi kin-ji̍t ê kàu-hōe tê-kiong ím-mih ì-gī ah-sī hoán-séng

沒有留言:

張貼留言