Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2018年10月13日 星期六

Lō͘-ka hok-im 5:17-26@Chè-lâm Kàu-Hōe

全台語處境查經班(Choân Tâi-gí Chhù-kéng Cha-keng-pan)
協調者:黃春生
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
:《台灣翠青》(Tâi-oân chhùi-chhiⁿ, Taiwan the Green)
經文:路加福音5:17-26《全民台語聖經》,請對照全羅經文
17有一日,耶穌teh教示人ê時,有法利賽派êkah教律法ê教師tī hia teh坐。Intùi加利利省kah猶太省ta̍k庄頭,以及耶路撒冷來ê。主ê權能kah耶穌同在,hō͘ē-tàng醫好病人。
18 Hit時,有人用舖á扛半遂ê來,ài beh扛入去hē tī耶穌ê面前。
19 因為人真chēchhōe無縫thang扛入去,就pehlih厝頂,拆厝瓦,kā hit-ê半遂ê連舖á縋(lūi)落去眾人ê中間,hē tī耶穌ê面前。
20 耶穌看tio̍h in ê信心就講:「朋友,你ê罪得tio̍h赦免à。」
21 經學教師kah法利賽派ê人就議論講:「Chit-ê teh褻瀆上帝ê是啥人?上帝以外,啥人ē-tàng赦罪?」
22 耶穌知影in teh議論啥物,就對in講:「Lín心內會想chittāi-chì
23 講『你ê罪得tio̍h赦免』á是講『你起來行』,一項khah簡單?
24 總是,我beh hō͘ lín知,人子地上有赦罪ê權柄。」耶穌就對hit-ê半遂ê講:「我你講,起來!giâêá tńg去你ê厝。」
25 Hit-ê眾人ê面前隨時khiā起來,giâ伊所倒êá tńg去伊ê厝,ná o-ló上帝。
26 眾人lóng tio̍hkah gāng去,mā o-ló上帝,koh心存敬畏,講:「阮今á日有看tio̍h非常奇妙ê tāi-chì。」

問題討論:(Būn-tôe thó-lūn)
一、Tùi這段經文,你ūtio̍hsiàⁿ-mih人物、情境kap iàu-kín ê tùi-ōe

二、耶穌看tio̍h in ê信心就講:「朋友,你ê罪得tio̍h赦免à。」jia ê「罪」khó-lêng sī chí siàⁿ-mih

三、Ûi-siàⁿ經學教師kah法利賽派ê人議論耶穌「褻瀆上帝」(siat-to̍k Siōng-tè)

四、半遂ê(piàn-sūi-ê)pêng-iú付出siàⁿ-mih代價ta̍t-tit lán ha̍k-si̍p

五、Tī lán ê seng-oa̍h tiong-ng ū siàⁿ-lâng chhin-chhiūⁿ piàn-sūi-êÀi lán lâi pāng-chō͘


沒有留言:

張貼留言