Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2018年10月7日 星期日

Lō͘-ka hok-im 4:16-30@Chè-lâm Kàu-Hōe

全台語處境查經班(Choân Tâi-gí Chhù-kéng Cha-keng-pan)
協調者:黃春生
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
聖詩:72首《耶穌,阮佇叨位尋你》(Jesus, where can we find you?)
經文:路加福音4:16-30《全民台語聖經》,請對照全羅經文
16耶穌tńg去到祂成長ê故鄉拿撒勒。安息日,祂照平常ê習慣入去會堂,khiā起來teh beh讀經典ê冊。
17 有人the̍h以賽亞先知êhō͘祂,祂就掀開,chhōe-tio̍h一個所在有記載講:
18 ê聖神臨到我,因為祂用油抹我,hō͘我傳福音hō͘ sàn-chhiah人。祂差派我來宣布講:受掠ê人會得tio̍h tháu放,chheⁿ-mê-.ê會看見,受壓迫ê人會得tio̍h自由,
19 koh宣布主ê禧年。(:61:1-258:6)
20 耶穌冊捲起來,還會堂ê執事,就坐落來。會堂內ê眾人lóng注目祂看。
21 耶穌就開嘴對in講:「Chit段經典,今álíntio̍h ê時已經實現ā。」
22 眾人lóng o-ló耶穌,對祂所講恩典ê話感覺稀奇,講:「Chit-êkám m̄是約瑟ê kiáⁿ?」
23 耶穌對in講:「Lín一定會引用『醫生,你tio̍h家己醫。』chit句俗語對我講:『阮有聽tio̍h迦百農做真chē tāi-chìtaⁿ mā tio̍h tīê故鄉來做。』」
24 耶穌koh講:「我實在kā lín講,先知無一個家己ê故鄉受人歡迎。
25 kā lín講實話,以利亞ê時代有亢旱三年半,ta̍k所在lóng大飢荒,hit時以色列中有真chē寡婦。
26 以利亞m̄-bat奉差去chhōe hiah-ê寡婦中間ê一個人,伊kan-tāⁿ去西頓ê Sa-lia̍p-thah chhōe一個寡婦。
27 Koh tī以利沙先知ê時代,以色列中有真chēko ê病人,除了敘利亞人乃縵以外,無kah一個人得tio̍h清氣。」
28 會堂內所有ê人聽tio̍h chiah-ê話,lóng非常受氣。
29 會眾就起來趕耶穌出去城外,in ê城起山頂,會眾祂拖到山崁,beh kāchhia落去。
30 M̄-koh,耶穌tùi in中間行過去,做祂去。

問題討論:(Būn-tôe thó-lūn)
一、Tùi這段經文,你ūtio̍hsiàⁿ-mih人、事、物?

二、Tùi這段經文,你感受tio̍hsiàⁿ-mihhō͘iâu-gî ê sī siàⁿ-mih

三、Ûi- siàⁿ穌講道ài擇《以賽亞書61:1-2》這段經文?

四、Ûi- siàⁿ tā-ke tùi耶穌ê講道「感覺稀奇」?koh ûi-siàⁿ tùi耶穌「非常受氣」?

五、Tī lán ê chhù-kèng ēōe thang án-chóaⁿ pang-chān會底層ê jîn-bîn
沒有留言:

張貼留言