Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2020年5月24日 星期日

Chhòng-sè-kì 10:1-32@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi- Chhú-kéng Cha-keng-pan (全台語處境查經班)

The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnChhòng-sè-kì 10:1-32Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Nó͘-ah Saⁿ-ê Kiáⁿ-jî ê Ka-phó͘ ( LTS 1: 5-23)
10:1Nó͘-ah ê kiáⁿ  Sé-mh, Hâm, Iá-hia̍t ê sè-hē kì tī ē-té: Tōa chúi í-āu, in ū seⁿ kiáⁿ. 
10:2 Iá-hia̍t ê kiáⁿ, Go-mel, Má-gok, Ma-tái, Iá-oán, Thô͘-bal, Me-sek, Thi-la̍k. 
10:3 Go-mel ê kiáⁿ, A-si-ke-nah, Lī-hoat, To-kal-mah. 
10:4 Iá-oán ê kiáⁿ, E-lí-siah, Tal-si-sih, Kit-thê lâng, To-than lâng. 
10:5 Chiah-ê lâng ê kiáⁿ-sun, kā ta̍k kok ê thó͘-tē, tó-sū hun-khui lâi tòa, kok chiàu i ê khiuⁿ-kháu, in ê chong-cho̍k, in ê pang-kok. 
10:6 Hâm ê kiáⁿ, Kú-si̍t, Ai-gi̍p (Chù, ì-e̍k chò " Ai-gi̍p ", sī Ai-gi̍p lâng ê sí-chó͘, goân im-e̍k, " Be̍k-se"), Put, Ka-nân. 
10:7 Kú-si̍t ê kiáⁿ, Se-bah, Ha-bí-la̍h, Sa-bú-thah, La̍h-má, Sa-bu-thé-ka. La̍h-má ê kiáⁿ, Sí-bah, Tí-tàn. 
10:8 Kú-si̍t mā seⁿ Nim-lo͘t, i chiâⁿ-chò sè-chiūⁿ eng-hiông ê thâu chi̍t-ê. 
10:9 I tī Siōng-chú ê bīn-chêng sī chi̍t-ê phah-la̍h ê eng-hiông, só͘-í, lâng kóng, " Chhin-chhiūⁿ Nim-lo͘t tī Siōng-chú ê bīn-chêng, sī chi̍t-ê phah-la̍h ê eng-hiông. "
10:10 I ê kok ê khí-thâu, sī pau-koat Pa-pia̍t, E-le̍k, A-gak, Kal-neh, chiah-ê tī Sī-nal ê tē. 
10:11 I tùi hia chhut-.lâi, khì A-siul; tī hia khí-chō Ni-ne-beh, Lí-hô-pek-i-ní, Ka-la̍h, 
10:12 í-ki̍p Ni-ne-beh kah Ka-la̍h tiong-kan ê Lē-sián; Lē-sián chiū-sī hit-ê tōa siâⁿ. 
10:13 Ai-gi̍p lâng seⁿ Lù-t lâng( Chù, goân e̍k-pún e̍k-chò " Lō͘-têng lâng"), A-ná-mih lâng, Le-hap lâng, na-hu-thuh lâng, 
10:14 Phat-lu-suh lâng, Ka-su-luh lâng, ( Hui-lī-sū lâng tùi in chhut ), Ka-hu-toh lâng. 
10:15 Ka-nân seⁿ tōa-kiáⁿ Si-tòng kah Hiat, 
10:16 í-ki̍p I-é-bú-suh lâng, A-mô͘-lī lâng, Gi-ga-sih lâng, 
10:17 Hi-bí lâng, Al-kih lâng, Se-nî lâng, 
10:18 Al-bat lâng, Che-má-lí lâng, Ha-mat lâng; āu-lâi Ka-nân chiah-ê chong-cho̍k hun-sòaⁿ kok tē. 
10:19 Ka-nân ê kéng-kài sī tùi Si-tòng ǹg Ki-la̍h-ní ê lō͘, kàu Ga-jah, koh ǹg So͘-tóm, Am-mo͘-la̍h, At-mah, Che-bó-ím ê lō͘, kàu Le-siah. 
10:20 Che chiū-sī Hâm ê kiáⁿ-sun, kok chiàu in ê chong-cho̍k, in ê khiuⁿ-kháu, tī in ê thó͘-tē, in ê pang-kok khiā-khí. 
10:21 Iá-hia̍t ê a-hiaⁿ — Sé-mh, i chiâⁿ-chò Ê-bel choân cho̍k ê chó͘-sian, mā seⁿ kiáⁿ. 
10:22 Sé-mh ê kiáⁿ, Ê-lám, A-siul, Al-pak-sat, Lù-t, A-lâm. 
10:23 A-lâm ê kiáⁿ, U-chuh, Hú-l, Ge-thel, Má-si. 
10:24 Al-pak-sat seⁿ Se-la̍h, Se-la̍h seⁿ Ê-bel. 
10:25 Ê-bel seⁿ nn̄g-ê kiáⁿ, chi̍t-ê miâ kiò-chò Hoa-le̍k, in-ūi tī i hit sî, tē chiū hun-kài; Hoa-le̍k ê sió-tī miâ kiò-chò Iok-tan. 
10:26 Iok-tan seⁿ A-mô͘-tat, Sia-leh, Ha-chal-ma-bet, I-é-la̍h, 
10:27 Ha-to-lám, U-chal, Tik-la̍h, 
10:28 Gô-pa-lō͘, A-bi-ma-el, Sí-bah, 
10:29 O͘-huil, Ha-bí-la̍h, Io-bap; chiah-ê lóng sī Iok-tan ê kiáⁿ. 
10:30 In só͘ tòa ê só͘-chāi sī tùi Me-siah kàu Se-hoal tang pêng ê soaⁿ. 
10:31 Che chiū-sī Sé-mh ê kiáⁿ-sun, kok chiàu in ê chong-cho̍k, in ê khiuⁿ-kháu, tī in ê thó͘-tē, chiàu in ê pang-kok. 
10:32 Chiah-ê lóng sī Nó͘-ah ê kiáⁿ ê chong-cho̍k, kok chiàu in ê sè-hē, in ê pang-kok. Tōa chúi í-āu, in tī tē chiūⁿ hun-chò pang-kok. 

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…) lí kám-kak ū sím-mih ta̍t- tit su-khó ê būn-tôe
在這段經文中,你有看到什麼?(人物、主題)你感覺有哪些值得思考的問題?


二、Chia ê bîn-cho̍k á-sī jîn-bu̍t tùi lí-kái Sèng-keng kah sìn-gióng ū sím-mih khé-sī á-sī tiōng-iàu ì-gī
這些民族或人物對理解聖經和信仰有什麼啟示或重要意義?


三、Sèng-keng ê keng-bûn, ū sím-mih pí-kàu tiōng-iàu, sím-mih pí-kàu bô tiōng-iàu ê maLán ūi sím-mih ē-ū chit-khoán ê khu-hun
聖經的經文,有那些比較重要,那些比較不重要嗎?我們為什麼會有這樣的區分?


四、Chong-ha̍p thó-lūn, á-sī tùi lán hiān-tāi ū sím-mih si̍t-chiān ê khé-sī
綜合討論。或對我們現代有何實踐的啟示

沒有留言:

張貼留言