Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年12月15日 星期日

Chhòng-sè-kì 4:1-26@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi- Chhú-kéng Cha-keng-pan (全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnChhòng-sè-kì 4:1-26Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Kai-ín kah A-bel
4:1Hit-ê lâng kah i ê bó͘ E-bah tâng-pâng, E-bah chiū hoâi-īn seⁿ Kai-ín, kóng, " Góa tùi Siōng-chú ê pó-siú tit-tio̍h kiáⁿ. "
4:2 I koh seⁿ i ê sió-tī A-bel. A-bel sī kò͘ iûⁿ ê, Kai-ín sī chò-chhân ê. 
4:3 Ū chi̍t kang, Kai-ín ēng lông-sán-bu̍t chò lé-mi̍h hiàn hō͘ Siōng-chú. 
4:4 A-bel mā kā iûⁿ-kûn tiong thâu-chiūⁿ seⁿ ê iûⁿ kah i ê iû the̍h-lâi hiàn. Siōng-chú kah-ì A-bel kah i ê lé-mi̍h; 
4:5 Chóng-.sī, bô kah-ì Kai-ín kah i ê lé-mi̍h. Kai-ín chiū tōa siū-khì, pìⁿ-bīn. 
4:6 Siōng-chú tùi Kai-ín kóng, " Lí án-chóaⁿ teh siū-khì? Lí ná ē pìⁿ-bīn? 
4:7 Lí nā kiâⁿ hó, kám bē tit-tio̍h kàm-la̍p? Nā bô kiâⁿ hó, chōe-gia̍t ē bâi-ho̍k tī mn̂g-kháu, i ē loân-bō͘ lí, lí ē hō͘ i koán-hat. "
4:8 Kai-ín kā i ê sió-tī kóng, " Lán chhut lâi-khì chhân-hn̂g! ". In lâi-kàu chhân-hn̂g ê sî, Kai-ín kong-kek i ê sió-tī A-bel, kā i thâi-sí. 
4:9 Siōng-chú tùi Kai-ín kóng, " Lí ê sió-tī A-bel tī tó-ūi? " Kai-ín ìn kóng, " Góa m̄-chai, góa kám sī kò͘-siú góa ê sió-tī ê? "
4:10 Siōng-chú kóng, " Lí ū chò siáⁿ-mi̍h tāi-chì? Lín sió-tī ê hoeh ê siaⁿ, tùi tē-.ni̍h tōa-siaⁿ hoah Góa. 
4:11 Tē ū khui chhùi tùi lí ê chhiú chiap-siū lín sió-tī ê hoeh, taⁿ lí chit-ê tē ē siū chiù-chó͘. 
4:12 Lí chèng-choh, tē bô beh chhut lông-sán-bu̍t hō͘ lí, lí tio̍h sì-kè cháu, phiau-liû tē chiūⁿ. "
4:13 Kai-ín tùi Siōng-chú kóng, " Góa ê hêng-hoa̍t siuⁿ tāng, chhiau-kòe góa ē-tàng tam-tng ê. 
4:14 Lí kin-á-ji̍t kóaⁿ góa lī-khui chit-ê tē-bīn, hō͘ góa bô thang tòa tī Lí ê bīn-chêng. Góa sì-kè cháu, phiau-liû tē chiūⁿ, só͘-ū tú-tio̍h góa ê lóng beh kā góa thâi-sí. "
4:15 Siōng-chú tùi i kóng, " Bē án-ne, kiàn-nā thâi-sí Kai-ín ê, ē siū chhit pōe ê pò-èng. " Siōng-chú chiū kā Kai-ín li̍p chi̍t-ê kì-hō, bián-tit tú-tio̍h i ê lâng beh kā i thâi-sí. 
4:16 Kai-ín chiū lī-khui Siōng-chú ê bīn-chêng, khì tòa tī E-tiân ê tang pêng, kiò-chò Nó͘-toh ê tē. 

Kai-ín ê Ka-phó͘
4:17Kai-ín kah i ê bó͘ tâng-pâng, i ê bó͘ hoâi-īn seⁿ Ê-no͘k. Kai-ín khí siâⁿ, chiū chiàu i ê kiáⁿ ê miâ, kā hit-ê siâⁿ kiò-chò Ê-no͘k. 
4:18 Ê-no͘k seⁿ I-la̍t, I-la̍t seⁿ Me-hu-ia-el, Me-hu-ia-el seⁿ Má-thó͘-sat-lī, Má-thó͘-sat-lī seⁿ Le-me̍k. 
4:19 Le-me̍k chhōa nn̄g-ê bó͘, chi̍t-ê miâ kiò A-tah, chi̍t-ê miâ kiò Ché-la̍h. 
4:20 A-tah seⁿ Iâ-bal, i chiâⁿ-chò tòa pò͘-pêⁿ chhī cheng-seⁿ ê lâng ê chó͘-sian. 
4:21 I ê sió-tī miâ kiò Iu-bal, i sī só͘-ū tôaⁿ-khîm pûn-siau ê lâng ê chó͘-sian. 
4:22 Ché-la̍h mā seⁿ Thô͘-bal-kai-ín; i sī chè-chō ta̍k chióng tâng, thih lāi-khì ê lâng ê chó͘-sian; Thô͘-bal-kai-ín ê chí-mōe sī Ná-má. 
4:23 Le-me̍k tùi i nn̄g-ê bó͘ kóng, " A-tah kah Ché-la̍h, tio̍h thiaⁿ góa ê siaⁿ, Le-me̍k ê bó͘, tio̍h tì-ì thiaⁿ góa ê ōe. Lâng siong góa, góa kā i thâi; siàu-liân lâng hāi góa, góa kā i thâi. 
4:24 Kai-ín ê pò-oan nā-sī chhit pōe, án-ne Le-me̍k ê pò-oan it-tēng tio̍h chhit-cha̍p-chhit pōe. "

Siat kah Ê-nó͘-suh
4:25A-tám koh kah i ê bó͘ tâng-pâng, i ê bó͘ seⁿ kiáⁿ, hō-miâ kiò-chò Siat, ì-sù sī kóng, " Siōng-tè koh kā góa siat-li̍p chi̍t-ê kiáⁿ lâi tāi-thè A-bel, in-ūi Kai-ín kā A-bel thâi-sí. "
4:26 Siat mā seⁿ kiáⁿ, hō-miâ kiò-chò Ê-nó͘-suh. Hit sî, lâng chiah khai-sí kiû-kiò " I-é-ho-bah "ê miâ.

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)二、Ūi-hô Siōng-chú kah-ì A-bel kah i ê lé-mi̍h(4:4)kū-choa̍t Kai-ín kah i ê lé-mi̍h(4:5)三、“Lín sió-tī ê hoeh ê siaⁿ, tùi tē-.ni̍h tōa-siaⁿ hoah Góa(4:10)Chit-kù-oē tùi lán ū sím-mih khé-hoat四、“Siōng-chú kā Kai-ín li̍p chi̍t-ê kì-hō, bián-tit tú-tio̍h i ê lâng beh kā i thâi-sí (4:15) Chit-kù-oē tùi lán ū sím-mih khé-hoat五、Tī kim-ji̍t ū sím-mih lūi-sū chhú-kéng, lí ē án-chóaⁿ hôe-èng

沒有留言:

張貼留言