Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年10月6日 星期日

Iô-ná-sū 4:1-11@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi- Chhú-kéng Cha-keng-pan (全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnIô-ná-sū 4:1-11Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng
Iô-ná ê Hùn-khài kah Siōng-tè ê Liōng-chêng
4:1 Chóng-.sī, chit-ê tāi-chì Iô-ná chin bô hoaⁿ-hí, tōa-tōa siū-khì, 
4:2 Chiū tùi Siōng-chú kî-tó, kóng, " Siōng-chú ah, taⁿ kiû Lí, góa tī pún-kok ê sî, kám m̄-sī án-ne kóng? Só͘-í, góa kóaⁿ-kín chàu khì Tal-si-sih, in-ūi góa chai Lí sī ū un-tián ê Siōng-tè, chhiong-móa liân-bín, bô khoài siū-khì, ū hong-sēng ê chû-ài, koh hō͘-hóe só͘ kóng beh kàng-lo̍h ê chai-hō. 
4:3 Siōng-chú ah, taⁿ kiû Lí chhú góa ê sèⁿ-miā! In-ūi góa sí pí oa̍h khah hó. "
4:4 Siōng-chú kóng, " Lí án-ne siū-khì kám ha̍p-lí? "
4:5 Chiū án-ne, Iô-ná chhut siâⁿ, chē tī siâⁿ ê tang pêng, tī hia ūi ka-kī tah liâu-á, chē tī ìm-ńg ē, ài beh khòaⁿ hit-ê siâⁿ tàu-té ē án-chóaⁿ. 
4:6 Siōng-chú — Siōng-tè chún-pī chi̍t châng pî-môa, hō͘ i seng-tióng kàu pí Iô-ná khah koân, chò ìm-ńg cha̍h i ê thâu-khak, hō͘ i bián kan-khó͘; Iô-ná in-ūi chit châng pî-môa tōa-tōa hoaⁿ-hí. 
4:7 Chóng-.sī, keh tńg kang thiⁿ-phú-kng, Siōng-tè chún-pī chi̍t bóe thâng, chia̍h chit châng pî-môa, tì-sú ta-.khì.
4:8 Ji̍t chhut ê sî, Siōng-tè chún-pī iām-joa̍h ê tang-hong, ji̍t-thâu koh pha̍k Iô-ná ê thâu-khak, hō͘ i hūn-.khì, i chiū ūi ka-kī kiû sí, kóng, " Góa sí pí oa̍h khah hó! "
4:9 Siōng-tè tùi Iô-ná kóng, " Lí in-ūi chit châng pî-môa siū-khì kám ha̍p-lí? " I ìn kóng, " Góa siū-khì kàu sí mā ha̍p-lí! "
4:10 Siōng-chú kóng, " Chit-châng pî-môa, lí bô ūi i lô-khó͘, lí bô hō͘ i tōa châng, chi̍t mê seng-tióng, chi̍t mê sí-.khì, lí iáu-koh thiàⁿ-sioh; 
4:11 hô-hòng Góa, Góa kám m̄-sī tio̍h thiàⁿ-sioh Ni-ne-beh chit-ê tōa siâⁿ? Kî-tiong bē hiáu hun-pia̍t tò chhiú, chiàⁿ chhiú ê, kám m̄-sī m̄-nā cha̍p-jī bān lâng, koh ū chin chē cheng-seⁿ? "

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)

二、Iô-ná ūi sím-mih tōa-tōa siū-khìI siū-khì ê lí-iû kiám-ū tō-lí

三、Tī lán ê keng-giām tiong, sím-mih sî-chūn lí ē chhin-chhiūⁿ Iô-ná tōa-tōa siū-khì

四、Siōng-tè jû-hô hôe-èng Iô-ná ê siū-khìSiōng-tè ê sim-su sī jû-hô

五、Tī kim-ji̍t ê chhú-kéng tiong, Lán ē-tàng jû-hô kiâⁿ-chhut Siōng-tè ê chí-ì

沒有留言:

張貼留言