Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年8月25日 星期日

Iô-ná-sū 1:1-17@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnIô-ná-sū 1:1-17Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Iô-ná Ûi-pōe Siōng-chú
1:1 Siōng-chú ê ōe lîm-kàu A-mit-thài ê kiáⁿ Iô-ná, kóng, 
1:2 " Lí khí-.lâi, khì Ni-ne-beh hit-ê tōa siâⁿ, chhut siaⁿ kā in kéng-kài, in-ūi in ê chōe-ok thàu kàu Góa ê bīn-chêng. "
1:3 M̄-koh, Iô-ná khí-.lâi, ài cháu-khì Tal-si-sih, lâi siám-phiah Siōng-chú; lo̍h-khì Io̍p-pe, tú-tio̍h chi̍t chiah chûn beh khì Tal-si-sih. I chiū hō͘ i chûn-phiò chîⁿ, tah hit chiah chûn beh kah in khì Tal-si-sih, lâi siám-phiah Siōng-chú. 
1:4 Chóng-.sī, Siōng-chú hō͘ hái khí tōa hong, hái tiong hong-éng chin tōa, tì-sú chûn kiông-beh phòa-.khì. 
1:5 Chúi-siú chin kiaⁿ, ta̍k lâng ai-kiû i ka-kī ê sîn-bêng. In kā chûn lāi ê hòe-bu̍t hiat-lo̍h hái, in-ūi beh hō͘ chûn khah khin. To̍k-to̍k Iô-ná í-keng lo̍h-khì kàu chûn-té, tī hia tó-.leh hó khùn. 
1:6Chûn-tiúⁿ lâi-kàu i hia, tùi i kóng, " Lí chit-ê hó khùn ê lâng, ná ē án-ne? Khí-.lâi, kiû-kiò lí ê Siōng-tè, kiám-chhái Siōng-tè ē khòaⁿ-kò͘ lán, hō͘ lán bián bia̍t-bông. "
1:7 In chò-hóe kóng, " Lâi, lán lâi liam-khau, khòaⁿ lán tú-tio̍h chit-ê chai-hō, sī in-ūi siáⁿ lâng ê iân-kò͘. "
1:8 In chiū án-ne liam-khau, chiū liam-tio̍h Iô-ná. In tùi i kóng, " Chhiáⁿ lí kā goán kóng, lán tú-tio̍h chit-ê chai-hō, sī in-ūi siáⁿ lâng ê iân-kò͘; lí chò siáⁿ-mi̍h sū-gia̍p? Lí tùi tó-ūi lâi? Lí ê pún só͘-chāi tī tó-ūi? Lí sio̍k siáⁿ-mi̍h cho̍k? "
1:9 Iô-ná ìn kóng, " Góa sī Hi-bú-lâi lâng. Góa kèng-ùi thiⁿ-téng ê Siōng-tè — Siōng-chú, chhòng-chō tōa hái kah ta tē ê. "
1:10 Hiah-ê lâng chiū tōa kiaⁿ, tùi i kóng, " Lí só͘ chò ê sī siáⁿ-mi̍h tāi-chì? " In-ūi hiah-ê lâng chai i teh siám-phiah Siōng-chú, sī i í-keng kā in kóng à. 
1:11 In kā i kóng, " Goán tio̍h án-chóaⁿ khoán-thāi lí, chiah ē-tàng hō͘ hái pêng-tiāⁿ? In-ūi hái-éng ná lâi ná tōa. "
1:12 Iô-ná kā in kóng, " Lín kā góa lia̍h khí-lâi hiat-lo̍h hái, hái chiū ē pêng-tiāⁿ; in-ūi góa chai lín tú-tio̍h chit-ê tōa hong sī ūi-tio̍h góa ê iân-kò͘. "
1:13 M̄-koh, hiah-ê lâng chīn-la̍t kò chiúⁿ, ài beh óa-kīn soaⁿ; chóng-.sī, in bē-tàng, in-ūi hái-éng ná lâi ná tōa. 
1:14 Chiū án-ne, in kiû-kiò Siōng-chú kóng, " Siōng-chú ah, goán pek-chhiat kiû Lí, m̄-thang in-ūi chit-ê lâng ê sèⁿ-miā hō͘ goán sí-bông, m̄-thang ēng bô chōe ê hoeh kui tī goán; in-ūi Siōng-chú — Lí sī chiàu ka-kī ê ì-sù lâi kiâⁿ. "
1:15 In chiū kā Iô-ná lia̍h khí-lâi hiat-lo̍h hái, hái ê tōa-éng chiū pêng-tiāⁿ. 
1:16 Hiah-ê lâng chiū tōa-tōa kèng-ùi Siōng-chú, hiàn chè hō͘ Siōng-chú, koh hē goān. 
1:17 Siōng-chú chún-pī tōa hî lâi thun Iô-ná;, Iô-ná tī hî ê pak-tó͘ lāi saⁿ ji̍t saⁿ mê. 


Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)


二、Lí jīn-ûi Ni-ne-beh siâⁿ ê chōe-ok sī sím-mihKoh ūi-hô Iô-ná ûi-pōeSiōng-chú ê bēng-lēng


三、Jû-kó bô ū liam-khau (拈鬮Iô-ná kám-ēsêng-jīni sī ín-khíchai-hōê lângLí jīn-ûi Iô-ná sī sím-mihkhóaⁿê sian-ti


四、Tī kim-ji̍tê chhú-kéng tiong, Lán jû-hô bêng-pe̍kSiōng-chú ê ōe



沒有留言:

張貼留言