Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年7月14日 星期日

Lō͘-ka hok-im 23:1-12@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 23:1-12Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

I-é-su hō͘ Lâng Ah-khì Pí-la̍h-to Hia (Mt 27: 1-2, 11-14; Mk 15: 1-5; Ih 18: 28-38)
23:1 Choân-thé gī-oân lóng khiā khí-.lâi, kā I-é-su ah-khì Pí-la̍h-to ê bīn-chêng. 
23:2 In khòng-kò kóng, " Goán khòaⁿ chit-ê lâng bê-he̍k goán ê jîn-bîn, kìm-chí lâng la̍p-sòe hō͘ hông-tè, koh chū-chheng chò Ki-tok, chò ông. "
23:3 Pí-la̍h-to mn̄g I-é-su kóng, " Lí sī Iô-tá-iah lâng ê ông, sī-bô? " I-é-su ìn kóng, " Sī, chiàu lí kóng án-ne. "
23:4 Pí-la̍h-to tùi hiah-ê chè-si-tiúⁿ kah kui tīn ê lâng kóng, " Góa khòaⁿ chit-ê lâng bô chōe. "
23:5 Chóng-.sī, in jú kian-chhî kóng, " I tùi Ga-lí-la-iah séng khai-sí, taⁿ lâi-kàu chia, I tī Iô-tá-iah choân tē kà-sī lâng, siàn-tōng jîn-bîn. "

I-é-su tī He-lo̍t ê Bīn-chêng
23:6Pí-la̍h-to chi̍t-ē thiaⁿ-.tio̍h, chiū mn̄g khòaⁿ chit-ê lâng sī Ga-lí-la-iah lâng á m̄-sī. 
23:7 I chi̍t ē chai I-é-su sio̍k tī He-lo̍t só͘ koán-hat, chiū kā I sàng-khì He-lo̍t hia. Hit sî, He-lo̍t lâng mā tī Ê-lú-sa-lèm. 
23:8 He-lo̍t khòaⁿ-tio̍h I-é-su chin hoaⁿ-hí, in-ūi i bat thiaⁿ-tio̍h I-é-su ê tāi-chì, it-ti̍t ài beh kìⁿ I, koh ǹg-bāng ē-tàng khòaⁿ-tio̍h I kiâⁿ sîn-jiah. 
23:9 He-lo̍t mn̄g I-é-su chin chē tāi-chì, m̄-koh, I-é-su lóng bô ìn i pòaⁿ-kù. 
23:10 Chè-si-tiúⁿ kah keng-ha̍k kàu-su khiā khí-.lâi, ke̍k-le̍k khòng-kò I-é-su. 
23:11 He-lo̍t kah i ê peng mā kā I bú-jio̍k, hì-lāng. Jiân-āu kā I chhēng chi̍t-niá chin súi ê tn̂g-phàu, chiah kā I sàng tńg-khì hêng Pí-la̍h-to. 
23:12 He-lo̍t kah Pí-la̍h-to pún-lâi ū kiat-oàn, tùi hit ji̍t khí soah piàn-chò pêng-iú. 

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)
二、Uī-hôPí-la̍h-to ǹg chè-si-tiúⁿ kah kûn-chiòngkóng, " Góa khòaⁿ chit-ê lâng bô chōe. " Liân-āu sòa chiong I-é-su sàng kàu He-lo̍t ê bīn-chêng
三、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, Lí jīn-ûi sī sím-mihlâng chiong I-é-su tèng-sí tī si̍p-jī-kè téng
Jû-kó I-é-su chhut-hiān tī hiān-tāi siā-hōe, Lí jīn-ūi hiān-tāi ê lâng ē ēng sím-mih chōe-miâ chiong I-é-su tèng-sí tī si̍p-jī-kè téng
五、Kim-ji̍t ê kàu-hōe kiam ē loān-ēng koân-pèng tēng lâng ê chōe

沒有留言:

張貼留言