Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年3月23日 星期六

Lō͘-ka hok-im 13:10-17@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si周亞萱/Chiu A-Soan
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 13:10-17Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Tī An-hioh-ji̍t I-hó Ún-ku ê Hū-jîn-Lâng
10 Ū chi̍t-ê An-hioh-ji̍t, I-é-su tī chi̍t-ê hōe-tn̂g teh kà-sī lâng. 
11 Ū chi̍t-ê hū-jîn lâng hō͘ siâ-sîn hū-sin, tài-pēⁿ cha̍p-peh nî, seng-khu ún-ku, lóng chhun bē ti̍t. 
12 I-é-su khòaⁿ-.tio̍h, chiū kiò i lâi, kóng, " Hū-jîn lâng, taⁿ lí ê pēⁿ hó-khì à. "
13 I-é-su ēng siang chhiú kā i hōaⁿ, i ê seng-khu sûi-sî chhun-ti̍t, i chiū o-ló Siōng-tè. 
14 Hōe-tn̂g ê chú-koán in-ūi I-é-su tī An-hioh-ji̍t kā lâng i-pēⁿ chiū siū-khì, tùi kûn-chiòng kóng, " Ū la̍k ji̍t thang chò kang, hit la̍k-ji̍t kan thang lâi i-pēⁿ, An-hioh-ji̍t m̄-thang án-ne chò. "
15 M̄-koh, Chú ìn kóng, " Ké hó ê lâng, tī An-hioh-ji̍t, lín kám bô ta̍k lâng tùi gû-tiâu tháu i ê gû á-.sī lî-á, khan-khì chia̍h chúi? 
16 Chit-ê hū-jîn lâng sī A-bu-la-hàm ê kiáⁿ-sun, hō͘ Sa-tán sok-pa̍k í-keng cha̍p-peh nî, kám bô eng-kai tī an-hioh ê ji̍t kā i tháu-pàng? "
17 I-é-su kóng chiah-ê ōe ê sî, hiah-ê tùi-te̍k lóng kám-kak chin kiàn-siàu. Kûn-chiòng in-ūi I-é-su só͘ chò it-chhè kî-biāu ê tāi-chì, lóng chin hoaⁿ-hí. 


Tī安息日醫好Ún-ku ê婦人人
10 有一个安息日,耶穌一個會堂teh教示人。
11 有一个婦人人hō͘邪神附身,帶病十八年,身軀ún-kulóng直。
12 耶穌看tio̍h,就叫她來,講:「婦人人,taⁿê病好去à。」
13 耶穌用雙手hōaⁿ,她ê身軀隨時伸直,她就o-ló上帝。
14 會堂ê主管因為耶穌安息日人醫病就受氣,對群眾講:「有六日thang做工,hit六日間thang來醫病,安息日m̄-thang án-ne做。」
15 M̄-koh,主應講:「假好ê人,安息日,lín kámta̍ktùitiâu tháuêá是驢á,牽去食水?
16 Chit-ê婦人人是亞伯拉罕ê kiáⁿ孫,hō͘撒旦束縛已經十八年,kám無應該安息êtháu放?」
17 耶穌講chiah-êê時,hiah-ê對敵lóng感覺真見笑。群眾因為耶穌所做一切奇妙ê tāi-chìlóng真歡喜。


Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê)
二、Ū-I-é-su kò͘-ì beh tī An-hioh-ji̍t i-tī hū-jîn lângI-é-su beh thiau-chiàn sím-mih
三、“Ké hó ê lâng” sī sím-mih lângTī kin-ji̍t Tâi-oân sím-mih lâng sī “Ké hó”
四、Tī Tâi-oân ê chhú-kéng “hō͘ Sa-tán sok-pa̍k cha̍p-peh nî” ē-thang lūi-pí sím-mih
五、Chi̍t-toān keng-bûn tùi kin-ji̍t ê kàu-hōe tê-kiong sím-mih ì-gī ah-sī hoán-séng

沒有留言:

張貼留言