Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年3月10日 星期日

Lō͘-ka hok-im 12:13-21@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g ChhunSeng、林世鴻/Lîm SèHông
Sèng-si柯啓安/ Kua khé-an
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 12:13-21Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Kéng-kò Tham-sim ê Châi-chú
13 Chèng lâng tiong-kan ū chi̍t-ê châi-chú kā I-é-su kóng, " Lāu-su, chhiáⁿ lí kiò góa ê hiaⁿ-tī kah góa pun ke-hóe. "
14 M̄-koh, I-é-su kā i kóng, " Lí chit-ê lâng, siáⁿ lâng siat-li̍p góa chò lín ê sím-phòaⁿ-koaⁿ á-.sī chò pun ke-hóe ê kong-chhin? "
15 I-é-su chiū tùi kûn-chiòng kóng, " Tio̍h kín-sīn, tio̍h iok-sok ka-kī, tio̍h thê-hông kok chióng ê tham-sim, in-ūi lâng ê oa̍h-miā kè-ta̍t m̄-sī chāi tī i só͘ chek-chū ê châi-sán. "
16 Jiân-āu I-é-su ēng phì-jū tùi in kóng, " Ū chi̍t-ê hó-gia̍h lâng, i ê chhân-hn̂g chin hong-siu. 
17 I siūⁿ-lâi siūⁿ-khì, kóng, ' Góa bô kàu só͘-chāi thang tún góa ê ngó͘-kok, taⁿ beh án-chóaⁿ? '
18 Koh kóng, ' Góa tio̍h án-ne chò, góa beh kā chhek-chhng thiah-tiāu, koh khí khah tōa keng, thang kā góa ê ngó͘-kok kah châi-bu̍t lóng tún tòa hia. 
19 Jiân-āu mā beh tùi góa ê lêng-hûn kóng, ' Lêng-hûn ah, lí ū chek-chū chin chē châi-bu̍t thang chò chin chē nî ê lō͘-ēng.Taⁿ chheng-êng ā,lâi lim-chia̍h, lâi hióng-siū! '
20 M̄-koh, Siōng-te3ka7 i kóng, ' Gōng lâng, kim-mê beh tùi lí thó lí ê sèⁿ-miā, lí só͘ chek-chū ê châi-sán beh lâu hō͘ siáⁿ lâng? '
21 Án-ne, ūi-tio̍h ka-kī chek-chū châi-pó, bô hō͘ Siōng-tè khòaⁿ-chò hó-gia̍h ê lâng mā sī kāng-khoán. "

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê, hō͘-tōng)


二、Kí-lē keng-bûn kàu-tō lán iú-koan châi-hùkah hù-chiok ê khò-tê. (chhan-chhiūⁿ châi-hù, hù-chiok, chin sìⁿ-miā ê koan-hē lû-hô)


三、Chō-sêng lâng tham-lâm ê goân-in uī-hôchhì-khòaⁿ-māi tùi sim-lí, siā-hōe, lêng-sèng, si̍p-koàn…ta̍k-chióng bô-kâng ê kak-tō͘ lâi su-khó.


四、Lû-hô tī Tâi-oân ê siā-hōe chhú-kéng tiong si̍t-chiān keng-bûn ê kàu-tō

警告貪心ê財主
13 眾人中間有一个財主耶穌講:「老師,請你叫我ê兄弟kah我分家伙。」
14 M̄-koh,耶穌伊講:「你chit-ê人,啥人設立我做lín ê審判官á是做分家伙ê公親?」
15 耶穌就對群眾講:「Tio̍h謹慎,tio̍h約束家己,tio̍h提防各種ê貪心,因為人ê活命價值是在伊所積聚ê財產。」
16 然後耶穌用譬喻對in講:「有一个好額人,伊ê田園真豐收。
17 伊想來想去,講:『我無夠所在thang囤我ê五穀,taⁿ beh án怎?』
18 Koh講:『我tio̍h án-ne做:我beh kā粟倉拆掉,kohkhah大間,thang kāê五穀kah財物lóngtòa hia
19 然後mā beh對我ê靈魂講:『靈魂ah,你有積聚真chē財物thang做真chēê路用。Taⁿ清閒ā,來lim食,來享受!』
20 M̄-koh,上帝伊講:『戇人,今暝beh對你討你ê性命,你所積聚ê財產behhō͘啥人?』
21 Án-ne,為tio̍h家己積聚財寶,無hō͘上帝看做好額ê是仝款。」沒有留言:

張貼留言