Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2018年12月16日 星期日

Lō͘-ka hok-im 9:37-48

Choân Tâi-Chhú-kéng Cha-keng-pan
 (全台語處境查經班)

The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g ChhunSeng、林世鴻/Lîm SèHông
Sèng-siTē 41siúChhiáⁿ-lâi, chhiáⁿ-lâi, Í-má-lōe-lī(請來,請來,以馬內利)
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 9:37-48Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng
I-é-su I-hó Siâ-sîn Hū-sin ê Gín-á
37Keh tńg kang, in tùi soaⁿ téng lo̍h-.lâi ê sî, ū kui tōa tīn lâng lâi gêng-chiap I-é-su. 
38 Kûn-chiòng tiong-kan ū chi̍t-ê lâng tōa-siaⁿ hoah, " Lāu-su ah, kiû Lí lâi khòaⁿ góa ê kiáⁿ, i sī góa ê ko͘-kiáⁿ. 
39 I nā hō͘ siâ-sîn hū-sin chiū sûi-sî tōa-siaⁿ hoah, siâ-sîn hō͘ i thiu-chhoah kah phū pe̍h-pho nōa, koh tāng-tāng kā i siong-hāi, lóng bô beh pàng i soah. 
40 Góa ū chhiáⁿ Lí ê bûn-tô͘ kóaⁿ siâ-sîn, in mā lóng bô i hoat. "
41 I-é-su ìn kóng, " Ài-ah, m̄-sìn koh pōe-ge̍k ê sè-tāi! Góa tio̍h koh kah lín tòa gōa kú? Tio̍h koh jím-nāi lín gōa kú? Kā lí ê hāu-seⁿ chhōa-lâi chia! "
42 Gín-á hō͘ lâng chhōa-lâi ê sî, siâ-sîn kā i siak-tó, hō͘ i tōa thiu-chhoah. I-é-su chiū chek-pī siâ-sîn, i-hó hit-ê gín-á, kau hō͘ i ê lāu-pē. 
43 Chèng lâng tùi Siōng-tè ê tōa ui-giâm lóng tio̍h-kiaⁿ kah gāng-.khì. 
I-é-su koh Ī-giân I ê Sí-bông
Tng chèng lâng iáu teh kî-koài I-é-su só͘ chò ê tāi-chì ê sî, I-é-su tùi bûn-tô͘ kóng, 
44 " Chiah-ê ōe lín tio̍h chù-ì thiaⁿ, in-ūi Jîn-chú teh beh hō͘ lâng chhut-bē kau khì hō͘ lâng ê chhiú-thâu ā. "
45 Bûn-tô͘ bē bêng-pe̍k chit kù ōe ê ì-sù, in-ūi ū tùi in ng khàm chit kù ōe ê ì-sù, hō͘ in bē-tàng liáu-kái. Bûn-tô͘ mā m̄-káⁿ mn̄g I-é-su chit kù ōe ê ì-sù. 
46Bûn-tô͘ tiong-kan hō͘-siong cheng-lūn khòaⁿ siáⁿ lâng beh chò tōa.
Tī Thian-kok Siáⁿ lâng Siōng Tōa
47 M̄-koh, I-é-su khòaⁿ-chhut in sim lāi só͘ cheng-lūn ê tāi-chì, chiū khan chi̍t-ê gín-á hō͘ i khiā tòa sin piⁿ, 
48 Chiah kā in kóng, " Lâng nā ūi-tio̍h góa ê miâ chiap-la̍p chit-ê gín-á ê chiū-sī chiap-la̍p góa; chiap-la̍p góa ê chiū-sī chiap-la̍p chhe góa lâi ê hit ūi. In-ūi tī lín chèng lâng tiong-kan siōng bî-sè ê chiū-sī siōng úi-tāi-ê. "Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih

二、I-é-su ūi-hô kóng, “Ài-ah, m̄-sìn koh pōe-ge̍k ê sè-tāi! Góa tio̍h koh kah lín tòa gōa kú? Tio̍h koh jím-nāi lín gōa kú? ”

三、I-é-su kiâⁿ sîn-jiah liáu-āu kóng, “Jîn-chú teh beh hō͘ lâng chhut-bē kau khì hō͘ lâng ê chhiú-thâu”. “Kiâⁿ sîn-jiah” kah “Jîn-chú teh beh hō͘ lâng chhut-bē” ū sím-mih koan-liân

四、I-é-su kóng, “Jîn-chú teh beh hō͘ lâng chhut-bē” liáu-āu, bûn-tô͘ kèng-jiân hō͘-siong cheng-lūn khòaⁿ siáⁿ lâng beh chò tōa. Chit-ê tāi-chì hō͘ lán sím-mih hoán-séng

五、Lán tio̍h jû-hô ūi-tio̍h I-é-suê miâ chiap-la̍p chit-ê gín-á


摘自“2009 年台語能力檢定模擬試題”詞彙kap語法測驗
1. 請問下面佗1句無合台語ê語法? (A)你有去過日本--bô (B)你有去過日本--mā (C)你有去過日本--hiooh (D)你有去過日本--honnh
2. 「阿爸禮拜tshuā 小弟去peh 山,佇山kha tio̍h__蛇,害伊驚kah tsit-má iáu phi̍h-phi̍h-tshuah。」請問空格仔內揀佗一上適當
(A)一條(B)一尾(C)一隻(D)一支
3. 「一tsa-poo人佇店門口行來行去,頭家去kā :人客內底先坐一下,『咱』知是欲食mi̍h-kiānn,抑是欲等--?」請問tsit句話內底ê「咱」是啥物意思
(A)(B)in (C)(D)
4. 「阿足kap 阿彩tsit tang-sāi-á,親像親姊妹,予人足欣羨。」請問「tang-sāi-á」是啥物關係
(A)妗仔kap 姑仔ê 關係(B)姨仔kap 兄嫂仔ê 關係(C)兄嫂仔kap 姑仔ê 關係(D)弟婦仔kap 兄嫂仔ê 關係
5. 「恁兩人行hiah ah,庚帖(kenn-thiap)有討--ah?」請問tsit 句內底「庚帖」會使換做啥物
(A)回帖(B)母舅帖(C)八字帖(D)紅紙帖
6. 請問下面佗一句無合台語ê語法
(A)阿生明仔載有來台南(B)阿生今仔日有來台南(C)阿生明仔載會來台南(D)阿生今仔日會來台南
7. 「若講安仔實在歹運,tann-tsiah 領著工錢,就去tú __,予伊月日ê 艱苦,tsū 按呢oo-iú 去。」請問空格仔內揀佗一上適當
( A) tsing-piàng ( B) mǹg-sǹg ( C) su̍t-á ( D) bōng-khòng 

沒有留言:

張貼留言