Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2018年9月14日 星期五

Má-thài hok-im 20:1-16@Choân Tâi-gí Chhù-kéng Cha-keng-pan

全台語處境查經班(Choân Tâi-gí Chhù-kéng Cha-keng-pan)
協調者:林世鴻、陳怡萱、廖斌洲、黃春生
記錄者:
成員:
聖詩:413首《今已經黃昏》
經文:馬太福音20:1-16  (葡萄園工人ê比喻)
※聖經版本《全民台語聖經》,請對照全羅經文
1「天國親像一個葡萄園(phô-tô-hn̂g)ê主人透早出去倩(chhiáⁿ)工人入去伊ê園做工。
2kah工人約定一日一錢êá,就差in入去伊ê園做工。
3早起時九點ê時,伊koh出去,看tio̍h有人閒閒徛佇(khiā-tī)大路口,
4kā in 講:『恁(Lín)mā去葡萄園做工,我會hō͘ lín 公道ê工錢。』
5 In 就入去。中晝十二點kah三點ê時,園主koh出去,mā án-ne 做。
6下晡五點ê時園主出去,koh tú-tio̍h 有人徛佇(khiā-tī) (hia) ,就kā in 講:『恁(Lín)ánkui日閒閒徛佇(khiā-tī)chiateh做啥物?』
7 In kā園主講:『因為無人倩阮。』園主kā in 講:『Lín mā 來去葡萄園做工。』
8behá ê 時,園主ê管家講:『叫工人來,發工錢hō͘ inTùi 路尾來ê開始發,到tāi先來ê為止。』
9 Hiah-ê下晡五點chiahêta̍k êlóngtio̍h一錢êá
10 Hiah-ê chìn前入來做工ê人想講會領khah chē 錢,m̄-kohta̍k ê 人領一錢êá
11 Intio̍h錢了後就對園主nga̍uh-nga̍uh念。
12 In埋怨講:『阮kui日做工hō͘日頭曝。Hiah-ê路尾來ê人做工一點鐘,你竟然hō͘ in kah阮平chē錢。』
13園主對in其中一個人講:『朋友,我是對你無公道。你kám m̄ kah我約定工錢一錢êá
14 The̍h你工錢做你tńg去。我beh hō͘ chit-ê 路尾來êkah你領平chē
15我用家己ê錢做我àiêkám bē做得?我對in慷慨,你soah teh 目孔赤,是無?』
16親像án-ne,路尾ê beh tāi先,tāiê beh做路尾。」


問題討論:(Būn-tôe thó-lūn)
一、Tùi這段經文,你有看tio̍h什麼?(人事時地物、情節、場景)


二、比喻(pí-jū)中,人物之間有什麼關係?


三、葡萄園ê主人為何hō͘inchē錢?你認為耶穌想beh表達ê是什麼?


四、這段經文,tùi tī台灣ê勞工、àsī弱勢者有什麼意義?


五、台灣教會、à sī公民社會ê一份子,如何實踐耶穌ê教示tī今日ê處境?


沒有留言:

張貼留言