Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2020年1月19日 星期日

Chhòng-sè-kì 6:1-22

Choân Tâi- Chhú-kéng Cha-keng-pan (全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnChhòng-sè-kì 6:1-22Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Siâ-ok ê Jîn-lūi
6:1Jîn-kháu tī tē chiūⁿ ná ke-thiⁿ, mā seⁿ cha-bó͘ kiáⁿ ê sî, 
6:2 Siōng-tè ê kiáⁿ khòaⁿ-tio̍h lâng ê cha-bó͘ kiáⁿ súi, chiū chiàu in só͘ ài, chhōa in chò bó͘. 
6:3 Siōng-chú kóng, " Lâng kì-jiân sio̍k tī jio̍k-thé, Góa ê Sèng Sîn bô beh éng-oán tiàm tī in; m̄-koh, in ê ji̍t-chí teh beh kàu chi̍t-pah jī-cha̍p nî. "
6:4 Tī hit sî kah í-āu, ū tōa-hàn lâng tòa tī tē-bīn chiūⁿ, in sī Siōng-chú ê kiáⁿ kah lâng ê cha-bó͘ kiáⁿ tâng-pâng só͘ seⁿ ê kiáⁿ; in sī kó͘-chá ê eng-hiông kah ū miâ-siaⁿ ê lâng. 
6:5 Siōng-chú khòaⁿ-tio̍h lâng tī tē chiūⁿ, chōe-ok chin tōa, sim lāi só͘ siūⁿ ê liām-thâu ta̍k ji̍t lóng sī pháiⁿ ê. 
6:6 Siōng-chú hō͘-hóe I chō lâng tī sè-kan, sim lāi iu-būn. 
6:7 Siōng-chú kóng, " Góa beh tùi tē-bīn chiūⁿ châu-bia̍t Góa só͘ chhòng-chō ê lâng, kā lâng kah cháu-siù, thâng-thōa, poe-chiáu, lóng châu-bia̍t; in-ūi Góa chō in liáu-āu ū hō͘-hóe. 
6:8 Chí-ū Nó͘-ah tī Siōng-chú ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián. 

Nó͘-ah ê Kò͘-sū
6:9Nó͘-ah ê sè-hē kì tī ē-té: Nó͘-ah sī gī lâng, tī hit sè-tāi ê tiong-kan sī oân-choân ê lâng; nó͘-ah kah Siōng-tè chò-hóe kiâⁿ. 
6:10 Nó͘-ah seⁿ saⁿ-ê kiáⁿ, chiū-sī Sé-mh, Hâm, Iá-hia̍t. 
6:11 Sè-kài tī Siōng-chú ê bīn-chêng pāi-hoāi, sè-kài chhiong-móa kiông-pō. 
6:12 Siōng-tè khòaⁿ sè-kài lóng teh pāi-hoāi, in-ūi kiàn-nā ū jio̍k-thé ê in tī sè-kài ê hêng-ûi lóng sī pāi-hoāi. 
6:13 Siōng-tè tùi Nó͘-ah kóng, " Kiàn-nā ū jio̍k-thé ê, Góa khòaⁿ in ê boa̍t-ji̍t í-keng kàu, in-ūi in ê kiông-pō chhiong-móa tī sè-kài. Lí khòaⁿ, Góa beh kā in kah tē chò chi̍t-ē húi-bia̍t. 
6:14 Lí tio̍h ēng chhêng-peh chhâ chò tōa chûn, chûn lāi tio̍h keh pâng-keng, lāi-gōa ēng tá-má-ka iû kā i kô͘. 
6:15 Tōa-chûn ê chō-hoat sī án-ne: Tn̂g saⁿ-pah tiú, khoah gō͘-cha̍p tiú, koân saⁿ-cha̍p tiú. 
6:16 Chûn tio̍h chò thang-á, koân chi̍t tiú; mn̂g tio̍h hē tī chûn-piⁿ, chûn tio̍h chò saⁿ chàn, hun siōng, tiong, hā. 
6:17 Lí khòaⁿ! Góa beh hō͘ tōa-chúi hoàn-lām tī tē chiūⁿ, lâi húi-bia̍t thian-hā kiàn-nā ū oa̍h-khì ê jio̍k-thé, kiàn-nā tī tē chiūⁿ ê lóng ē sí. 
6:18 Chóng-.sī, Góa beh kah lí li̍p Góa ê iok; lí kah lí ê kiáⁿ, lí ê bó͘, lí ê sim-pū, lóng tio̍h ji̍p tōa chûn. 
6:19 Kiàn-nā ū oa̍h-khì ê jio̍k-thé, ta̍k chióng chi̍t tùi, chi̍t chiah kang ê, chi̍t chiah bó ê, lí tio̍h tòa in ji̍p tōa chûn kah lí chò-hóe pó-choân oa̍h-miā. 
6:20 Poe-chiáu kok chiàu i ê lūi, cheng-seⁿ kok chiàu i ê lūi, tē chiūⁿ ê thâng-thōa kok chiàu i ê lūi, ta̍k chióng chi̍t tùi beh kàu lí hia, lâi pó-choân in ê oa̍h-miā. 
6:21 Lí tio̍h the̍h ta̍k chióng ê chia̍h-mi̍h chek-chū teh, thang chò lí kah in ê chia̍h-mi̍h. "
6:22 Nó͘-ah chiū án-ne kiâⁿ, chiàu Siōng-chú só͘-ū ê bēng-lēng khì kiâⁿ. 


Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)二、“Siōng-tè ê kiáⁿ khòaⁿ-tio̍h lâng ê cha-bó͘ kiáⁿ súi, chiū chiàu in só͘ ài, chhōa in chò bó͘. ” chit ê tāi-chì uī-hô hō͘ Siōng-chú khòaⁿ-chò siâ-ok, beh châu-bia̍t só͘ chhòng-chō ê lâng三、Siōng-chú uī-hô ài Nó͘-ah chō tōa-chûnI ê bo̍k-tek sī sím-mih四、Tī hiān-tāi ê chhú-kéng tiong, lūi-sū ê siâ-ok sī sím-mih五、Tī hiān-tāi ê chhú-kéng tiong, Nó͘-ah tī tah-lo̍hTōa-chûn tī tah-lo̍h

沒有留言:

張貼留言