Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年6月30日 星期日

Lō͘-ka hok-im 22:54-62@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 22:54-62Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Piat-tò͘ M̄-jīn I-é-su(Mt 26: 57-58, 69-75; Mk 14: 53-54, 66-72; Ih 18: 12-18, 25-27)
54 In chiū lia̍h I-é-su, kā I ah-khì tōa-chè-si ê kong-koán. Piat-tò͘ lī hn̄g-hn̄g teh tòe I-é-su. 
55 Ū lâng tī tiâⁿ ni̍h teh khí hóe, chò-hóe ûi teh chē, Piat-tò͘ mā chē tī in tiong-kan. 
56 Ū chi̍t-ê lú-pī khòaⁿ-tio̍h Piat-tò͘ chē tī hia teh hang-hóe, chiū ba̍k-chiu kim-kim kā i siòng, kóng, " Chit-ê lâng mā sī kah I-é-su teh chò-tīn ê. "
57 Piat-tò͘ m̄ sêng-jīn, kóng, " Hū-jîn lâng, góa m̄-bat I. "
58 Koh kòe bô gōa kú, lēng-gōa chi̍t-ê lâng khòaⁿ-tio̍h Piat-tò͘ chiū kóng, " Lí mā sī kah in tàu-tīn ê lâng. " Piat-tò͘ ìn kóng, " Pêng-iú, góa m̄-sī. "
59 Chha-put-to kòe chi̍t-tiám-cheng, koh ū chi̍t-ê lâng kian-chhî kóng, " Chit-ê lâng chin-chiàⁿ kah I-é-su chò-tīn, in-ūi i mā sī Ga-lí-la-iah lâng. "
60 M̄-koh, Piat-tò͘ kóng, " Pêng-iú, lí teh kóng siáⁿ-mi̍h, góa m̄-chai. " Iáu teh kóng ê sî, ke sûi-sî thî. 
61 Hit sî, Chú oa̍t thâu chù-sîn khòaⁿ Piat-tò͘, Piat-tò͘ chiū siūⁿ-khí Chú tùi i kóng ê ōe, " Kin-á-ji̍t ke thî í-chêng, lí ē saⁿ pái m̄ jīn góa. "
62 Piat-tò͘ chiū chhut-khì gōa-bīn, tōa-siaⁿ thî-khàu. 


Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)


二、I-é-su ūi-hôsī tī àm-sî siū lia̍hkoh sī ah-khì tōa-chè-si ê kong-koán


三、Tùi chi̍t-toān keng-bûn lâi khòaⁿ, lí jīn-ûi Piat-tò͘ sī sím-mih khoán ê lângPiat-tò͘ ê sim-lí chōng-thāi jû-hô


四、Tī hiān-tāi Chhú-kéng lāi, lán sin-piⁿ ū sím-mih khoán ê lâng chhin-chhiūⁿ Piat-tò͘ ê chêng-hêng


五、Kò-pe̍k sìn-gióng ē tú-tio̍h sèⁿ-miā ûi-hiám ê sî, lí ē jû-hô chòePiat-tò͘ ê kò͘-sū hō͘ lán sím-mih khé-sī

沒有留言:

張貼留言