Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年6月16日 星期日

Lō͘-ka hok-im 20:9-19@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 20:9-19Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Pháiⁿ Chhân-tiān ê Phì-jū (Mt 21:33-46; Mk 12:1-12)
20:9 I-é-su koh ēng chi̍t-ê phì-jū tùi chèng lâng kóng, " Ū chi̍t-ê lâng khai-khún chi̍t khu phû-tô hn̂g, cho͘ hō͘ chhân-tiān, chiū chhut-gōa chin kú. 
20:10 Kàu siu-sêng ê kî, hn̂g-chú chhe chi̍t-ê lô͘-po̍k khì chhōe chhân-tiān, beh tùi in siu hn̂g-cho͘ ê kóe-chí; chóng-.sī, chhân-tiān phah hit-ê lô͘-po̍k, hō͘ i khang-chhiú tńg-.khì. 
20:11 Hn̂g-chú koh chhe pa̍t-ê lô͘-po̍k khì, chhân-tiān kāng-khoán kā i phah, koh kā i bú-jio̍k, iū-koh hō͘ i khang-chhiú tńg-.khì. 
20:12 Hn̂g-chú koh chhe tē-saⁿ ê lô͘-po̍k khì, hiah-ê chhân-tiān mā sī kā i phah-siong, koh kā i kóaⁿ chhut-.khì. 
20:13 Āu-lâi, hn̂g-chú kóng, ' Taⁿ góa tio̍h án-chóaⁿ chò chiah hó? Góa beh chhe góa só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ khì. In tāi-khài ē kā i chun-tiōng. '
20:14 M̄-koh, chhân-tiān khòaⁿ-tio̍h hn̂g-chú ê kiáⁿ lâi, chiū hō͘-siong chham-siông kóng, ' Chit-ê sī beh sêng-chiap hn̂g-chú châi-sán ê kiáⁿ, lán lâi kā i thâi-sí, án-ne, chiah-ê châi-sán chiū piàn-chò lán ê. '
20:15 In chiū kā i hiat chhut-khì hn̂g-gōa, koh kā i thâi-sí. Hn̂g-chú beh án-chóaⁿ lâi kā in chhù-lí? 
20:16 Hn̂g-chú ē lâi kā hiah-ê chhân-tiān châu-bia̍t, kā i ê hn̂g cho͘ hō͘ pa̍t lâng. " In thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe liáu-āu chiū kóng, " Chhian-bān m̄-thang án-ne. "
20:17 I-é-su ba̍k-chiu kim-kim kā in khòaⁿ, kóng, " Ū kì-chài, sai-hū só͘ khì-sak ê chio̍h, chiâⁿ-chò chhù-kak-thâu ê ki-chio̍h. Chit-kù ōe sī siáⁿ-mi̍h ì-sù? 
20:18 Só͘-ū poa̍h lo̍h-khì hit tè chio̍h-thâu téng ê lâng lóng ē chhùi-kut hún-si, hō͘ hit tè chio̍h-thâu teh-tio̍h ê lâng lóng ē chhùi-kô͘-kô͘. "
20:19 Hit sî, hiah-ê keng-ha̍k kàu-su kah chè-si-tiúⁿ chai I-é-su chit-ê phì-jū sī teh chí in, chiū ài beh tong-tiûⁿ hē chhiú lia̍h I-é-su, m̄-koh, in kiaⁿ chèng lâng. 

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)

二、Pí-jūtiong ê jîn-bu̍t ū sím-mih chêng-sū piáu-hiān

三、Hn̂g-chú beh án-chóaⁿ lâi kā in chhù-líHn̂g-chú ē lâi kā hiah-ê chhân-tiān châu-bia̍t, kā i ê hn̂g cho͘ hō͘ pa̍t lâng.” I-é-su só͘ kóng ê kiat-lūn ū sím-mih ì-gī

Keng-ha̍k kàu-su kah chè-si-tiúⁿ ūi-hô kiaⁿ I-é-suê kiat-lūn

五、Chit-ê pí-jū tùi kim-ji̍t ê kàu-hōe ū sím-mih thê-chhé


沒有留言:

張貼留言