Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年3月31日 星期日

Lō͘-ka hok-im 14:12-24@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si379《願我能愈疼你我主基督》,李新元/Lí Sin-Goân 
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 14:12-24Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

12 Jiân-āu I-é-su mā kā chhiáⁿ I ê lâng kóng, " Lí pān tiong-tàu-tǹg, á-.sī àm-tǹg ê sî, m̄-thang chhiáⁿ lí ê pêng-iú, á-.sī hiaⁿ-tī, á-.sī chhin-chiâⁿ, á-.sī hó-gia̍h ê chhù-piⁿ, chiah bián-tit in kā lí chhiáⁿ tò tńg-.lâi, án-ne, lí soah siū lâng pò-tap. 
13 Lí pān toh chhiáⁿ lâng-kheh ê sî, tio̍h chhiáⁿ sàn-chhiah ê, phòa-siùⁿ ê, pái-khaê, chheⁿ-mê-.ê, 
14 Án-ne, lí it-tēng ē siū chiok-hok, in-ūi in bô lêng-le̍k kā lí pò-tap. Tī gī lâng koh-oa̍h ê sî, Siōng-tè ē kā lí pò-tap. "
Tōa Iàn-se̍k ê Phì-jū(Mt 22: 1-10)
15 Kâng toh ê chi̍t lâng thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe, chiū tùi I-é-su kóng, "Ē-tàng tī Siōng-tè kok-tō͘ lim-chia̍h ê lâng chin ū hok-khì!. "
16 M̄-koh, I-é-su kā i kóng, " Ū chi̍t-ê lâng pān tōa iàn-se̍k, chhiáⁿ chin chē lâng. 
17 Kàu beh khui-toh ê sî, chhe i ê lô͘-po̍k kā só͘ chhiáⁿ ê lâng kóng, ' Chhiáⁿ lín tio̍h lâi, ta̍k hāng lóng chún-pī hó-sè à. '
18 In chi̍t-ê chi̍t-ê the-sî. Thâu chi̍t-ê kā i kóng, ' Góa ū bé chi̍t khu hn̂g, it-tēng tio̍h khì khòaⁿ lè. Chhiáⁿ lí liōng-kái. '
19 Koh chi̍t-ê lâng kóng, ' Góa ū bé gō͘-tùi gû, tio̍h khì giām-siu. Chhiáⁿ lí liōng-kái. '
20 Koh chi̍t-ê lâng kóng, ' Góa tú chhōa bó͘, só͘-í bē-tàng khì. '
21 Lô͘-po̍k tńg-khì kā chiah-ê tāi-chì kā chú-lâng kóng. Hit-ê chú-lâng siū-khì, kā i ê lô͘-po̍k kóng, ' Kín chhut-khì siâⁿ lāi ê ke-thâu hāng-bóe, chhōa hiah-ê sàn-chhiah ê, phòa-siùⁿ.Ê, chheⁿ-mê-.ê kah pái-kha.Ê lâi chia. '
22 Lô͘-po̍k kóng, ' Chú-lâng, lí só͘ hoan-hù ê góa lóng í-keng chò à, m̄-koh, iáu-koh ū khang-ūi. '
23 Chú-lâng tùi lô͘-po̍k kóng, ' Chhut-khì lō͘-.ni̍h kah lî-pa piⁿ bián-kióng lâng ji̍p-.lâi, thang hō͘ góa ê chhù chē móa. 
24 In-ūi góa kā lín kóng, chêng só͘ chhiáⁿ hiah-ê lâng bô chi̍t-ê ē-tàng chia̍h-tio̍h góa ê iàn-se̍k. '"


12 然後耶穌mā kā請祂ê人講:「你辦中晝頓,á是暗頓ê時,m̄-thang請你ê朋友,á是兄弟,á是親chiâⁿá是好額ê厝邊,chiah免得in kā你請倒tńg來,án-ne,你soah受人報答。
13 你辦桌請人客ê時,tio̍hsàn-chhiah-.ê、破相、跛腳chheⁿ-mê-.ê
14 án-ne,你一定會受祝福,因為in無能力你報答。義人kohê時,上帝會你報答。」
大宴席ê譬喻(22:1-10)
15 仝桌ê一人聽tio̍h chiah-ê話,就對耶穌講:「Ē-tàng tī上帝國度limê人真有福氣!。」
16 M̄-koh,耶穌伊講:「有一个人辦大宴席,請真chē人。
17 beh開桌ê時,差伊ê奴僕所請ê人講:『請lín tio̍h來,ta̍klóng準備好勢à。』
18 In一个一个推辭。頭一个伊講:『我有買一坵園,一定tio̍h去看。請你諒解。』
19 Koh一个人講:『我有買五對牛,tio̍h去驗收。請你諒解。』
20 Koh一个人講:『我bó͘,所以bē-tàng去。』
21 奴僕tńgkā chiah-ê tāi-chì kā主人講。Hit-ê主人受氣,ê奴僕講:『緊出去城內ê街頭巷尾,chhōa hiah-ê sàn-chhiah-.ê、破相chheⁿ-mê-.ê kah跛腳chia。』
22 奴僕講:『主人,你所吩咐êlóng已經做àm̄-kohiáu-koh有空位。』
23 主人對奴僕講:『出去路裡kah籬笆邊勉強人入來,thang hō͘ê厝坐滿。
24 因為我kā lín講,前所請hiah-ê人無一个ē-tàngtio̍hê宴席。』」


Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)二、“Lâng ê iàn-se̍k” kap “Siōng-tè” ū sím-mih bô-kâng ê só͘-chāi三、Lí jīn-ûi I-é-su siat chit-ê phì-jū ê bo̍k-tek sī sím-mih四、Lí sio̍k-tī tó chit-lūi ê chú-lâng iá-sī siū-iau-chiá五、Tī kin-ji̍t ê chhù-kéng hā, nā-sī lí sī chú-lâng, thong-kòe I-é-su ê phì-jū, lí goān-ì chiap-la̍p sím-mih lâng chìn-ji̍p lí ê iàn-se̍k沒有留言:

張貼留言