Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年1月12日 星期六

Lō͘-ka hok-im 10:13-24@Choân Tâi-gí

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan (全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g ChhunSeng、林世鴻/Lîm SèHông
Sèng-si洪敦敏/ ÂngTunBín  聖詩645 咱著來吟詩
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 10:13-24Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

M̄ hóe-kái ê Siâⁿ Ū Chai-hō (Mt 11: 20-24)
13 " Ko-la̍h-sìn, lí ū chai-hō! Bia̍t-sái-tah, lí ū chai-hō! In-ūi góa tī lín tiong-kan só͘ kiâⁿ chiah-ê koân-lêng, nā kiâⁿ tī Tu-lô kah Si-tòng, in chá to̍h chhēng môa-saⁿ, sám hóe-hu, chē-.leh lâi hóe-kái. 
14 M̄-koh, tī sím-phòaⁿ ê sî, Tu-lô kah Si-tòng tio̍h siū ê hêng-hoa̍t pí lín iáu khah hó jím-siū. 
15 Ka-peh-ná-um, lí siàu-siūⁿ hō͘ lâng hû khí-lih thiⁿ-téng? Lí ē hō͘ lâng chhia lo̍h-khì im-hú. 
16 Thiaⁿ lín ê ōe chiū-sī thiaⁿ góa ê ōe; khì-sak lín ê chiū-sī khì-sak góa; khì-sak góa ê chiū-sī khì-sak chhe góa lâi ê hit ūi. "
Chhit-cha̍p-jī Lâng Tńg-lâi Pò-kò
17 Hit chhit-cha̍p-jī lâng hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí tńg-.lâi, kóng, " Chú ah, goán hōng Lí ê miâ bēng-lēng, siâ-sînmā lóng khut-ho̍k. "
18 I-é-su kā in kóng, " Góa ū khòaⁿ-tio̍h Sa-tán chhin-chhiūⁿ sih-nà tùi thiⁿ lak lo̍h-.lâi. 
19 Góa í-keng hō͘ lín ū koân-lêng thang ta̍h chôa kah giat-á-thâng, koh ū chè-ho̍k tùi-te̍k só͘-ū ê khùi-la̍t, choa̍t-tùi bô chi̍t hāng ē kā lín siong-hāi. 
20 Chóng-.sī, m̄-thang in-ūi chiah-ê siâ-sîn khut-ho̍k lín lâi hoaⁿ-hí; tioh8In-ūi lín ê miâ kì tī thiⁿ-téng lâi hoaⁿ-hí. "
I-é-su ê Hí-lo̍k (Mt 11:25-27; 13:16-17)
21 Hit sî, I-é-su hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa kah móa-sim hoaⁿ-hí, kóng, " Thiⁿ-pē ah, thiⁿ-tē ê Chú, góa o-ló Lí, in-ūi Lí kā chiah-ê tāi-chì tùi tì-hūi chhong-bêng ê lâng am-khàm khí-.lâi, khiok tùi sè-hàn gín-á ū hián-bêng chhut-.lâi. Thiⁿ-pē ah, sī lah, in-ūi che sī Lí khòaⁿ-chò hoaⁿ-hí ê. 
22 Góa ê Thiⁿ-pē í-keng kā it-chhè lóng kau-hù góa. Thiⁿ-pē í-gōa bô chi̍t-ê bat Kiáⁿ sī siáⁿ lâng; Kiáⁿ kah Kiáⁿ só͘ ài beh khé-sī ê lâng í-gōa, mā bô chi̍t-ê bat Thiⁿ-pē sī siáⁿ lâng. "
23 I-é-su oa̍t tńg-sin thau-thau-á tùi bûn-tô͘ kóng, " Ū ba̍k-chiu khòaⁿ-kìⁿ lín só͘ khòaⁿ-.tio̍h ê lâng, si̍t-chāi ū hok-khì! 
24 Góa kā lín kóng, í-chêng ū chin chē sian-ti kah kun-ông, ài beh khòaⁿ lín só͘ khòaⁿ-.tio̍h ê mā bô khòaⁿ-.tio̍h, in ài beh thiaⁿ lín só͘ thiaⁿ-.tio̍h ê mā bô thiaⁿ-.tio̍h. "

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih二、Uī-hôbia̍t-sái-tah(伯賽大)ka-pe-ná-um(迦百農êhêng-hoa̍ttu-lô(推羅)si-tòng(西頓) kha̍h tōa三、“Chhit-cha̍p-jī lâng tńg-lâi pò-kò”,I-é-su kā in kóng ê oēì-sùsím-mih四、I-é-su uī-hôkóng bûn-tô͘ ū hok-khì五、Tīkim-ji̍tlánē thang lû-hô khòaⁿ 10:19 ê èng-ún數字
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
文言
lêng
it
sam
ngó͘
lio̍k
chhit
pat
kiú
si̍p
白話
khòng
chi̍t
nn̄g
saⁿ
gō͘
la̍k
chhit
peh
káu
cha̍p

數字
20
30
40
文言
pek
chhian
bān
ek
tiāu
keng
kai
白話
jia̍p
sa̍p
siap
pah
chheng沒有留言:

張貼留言