Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年1月6日 星期日

Lō͘-ka hok-im 10:1-12

Choân Tâi-Chhú-kéng Cha-keng-pan
 (全台語處境查經班)

The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g ChhunSeng、林世鴻/Lîm SèHông
Sèng-si周維理/Chiu Î Lí
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 10:1-12Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng
I-é-su Chhe-phài Chhit-cha̍p-jī Lâng
1 Chiah-ê tāi-chì liáu-āu, Chú koh chhe-phài chhit-cha̍p-jī lâng ( Chù, goân pán-pún sī " Chhit-cha̍p lâng "), chi̍t tùi chi̍t tùi chhe in chò chêng khì I só͘ beh khì ê ta̍k-ê siâⁿ kah ta̍k-ê só͘-chāi. 
2 I-é-su kā in kóng, " Thang siu-sêng ê chin chē, chò kang ê lâng chin chió, só͘-í, lín tio̍h khì kiû hn̂g-chú phài khah chē kang-lâng khì siu-sêng. 
3 Lín khì! Góa chhe lín chhut-khì chò kang, chhin-chhiūⁿ iûⁿ-á ji̍p-khì chhâi-lông ê tiong-kan. 
4 M̄-thang tòa chîⁿ tē, m̄-thang tòa hêng-lí-tē, m̄-thang chhēng ê, tī lō͘-.ni̍h m̄-thang kā lâng chhéng-an. 
5 Lín bô-lūn ji̍p-khì siáⁿ lâng ê chhù, tio̍h tāi-seng kóng, ' Goān lín chit ke ê lâng pêng-an. '
6 Tī hia nā ū ì-ài pêng-an ê lâng, in chiū ē tit-tio̍h lín kā in chhéng-an ê pêng-an. Nā bô, hit-ê pêng-an chiū ē tò tńg-lâi kui lín. 
7 Tio̍h tiàm hit ke, lim-chia̍h in só͘ kiong-kip ê mi̍h, in-ūi chò kang ê lâng ē kham-tit tit-tio̍h i ê kang-chîⁿ. M̄-thang tùi chit ke sóa kòe-khì hit ke. 
8 Lín bô-lūn ji̍p-khì siáⁿ-mi̍h siâⁿ, lâng nā chiap-la̍p lín, tio̍h chia̍h in só͘ pâi tī lín bīn-chêng ê mi̍h. 
9 Siâⁿ lāi ū pēⁿ ê lâng, tio̍h kā in i-hó, sòa kā in kóng, ' Siōng-tè kok-tō͘ teh beh kàu à. '
10 M̄-koh, bô-lūn ji̍p-khì siáⁿ-mi̍h siâⁿ, lâng nā m̄ chiap-la̍p lín, lín tio̍h chhut-khì in ê tōa ke-lō͘, kóng, 
11 ' Liân lín ê siâⁿ tiâu tī goán kha-té ê thô͘-soa hún, goán to beh pōaⁿ-tiāu; chóng-.sī, lín tio̍h chai Siōng-tè kok-tō͘ teh beh kàu à. '
12 Góa kā lín kóng, sím-phòaⁿ ê ji̍t-chí nā kàu, So͘-tóm só͘ siū ê hêng-hoa̍t pí hit-ê siâⁿ só͘ siū ê iáu khah hó jím-siū. "
Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih

二、I-é-su kì-jiân chai “chhin-chhiūⁿ iûⁿ-á ji̍p-khì chhâi-lông ê tiong-kan.”,  ūi-hô koh kiò ha̍k-seng khì mō͘-hiám (chhē sí)

三、“So͘-tóm só͘ siū ê hêng-hoa̍t” kah “bô chiap-thāi chhut-gōa-lâng” ū sím-mih koan-hē

四、Lán tio̍h án-chóaⁿ chòchiah bōe-ōe chhiâⁿ-chòSo͘-tóm lâng


沒有留言:

張貼留言