Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2020年1月5日 星期日

Chhòng-sè-kì 5:1-32@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi- Chhú-kéng Cha-keng-pan (全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnChhòng-sè-kì 5:1-32Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

A-tám ê Ka-phó͘
5:1A-tám ê sè-hē kì tī ē-té: Tng Siōng-tè chhòng-chō lâng ê ji̍t, sī chiàu Siōng-tè ê khoán-sit lâi chō lâng. 
5:2 Siōng-tè chhòng-chō in ū cha-po͘ kah cha-bó͘, tī in siū chhòng-chō ê ji̍t, sù in hok-khì, chheng in ê miâ kiò-chò lâng. 
5:3 A-tám chi̍t-pah saⁿ-cha̍p hòe ê sî, seⁿ kiáⁿ chiàu i ê khoán, chhin-chhiūⁿ i ê siōng, hō-miâ kiò-chò Siat. 
5:4 A-tám seⁿ Siat liáu-āu koh keng-kòe peh pah nî, kî-tiong iáu ū seⁿ kiáⁿ-jî. 
5:5 A-tám chia̍h kàu káu pah saⁿ cha̍p hòe chiah sí. 
5:6 Siat chi̍t-pah khòng gō͘ hòe, seⁿ Ê-nó͘-suh. 
5:7 Siat seⁿ Ê-nó͘-suh liáu-āu iáu-koh oa̍h peh pah khòng chhit nî, kî-tiong ū koh seⁿ kiáⁿ-jî. 
5:8 Siat chia̍h kàu káu pah cha̍p jī hòe chiah sí. 
5:9 Ê-nó͘-suh káu-cha̍p hòe ê sî, seⁿ Kai-nân. 
5:10 Ê-nó͘-suh seⁿ Kai-nân liáu-āu iáu-koh oa̍h peh pah cha̍p-gō͘ nî, kî-tiong ū koh seⁿ kiáⁿ-jî. 
5:11 Ê-nó͘-suh chia̍h kàu káu pah khòng gō͘ hòe chiah sí. 
5:12 Kai-nân chhit-cha̍p hòe ê sî, seⁿ Mâ-lé-lel. 
5:13 Kai-nân seⁿ Mâ-lé-lel liáu-āu iáu-koh oa̍h peh pah sì-cha̍p nî, kî-tiong ū koh seⁿ kiáⁿ-jî. 
5:14 Kai-nân chia̍h kàu káu pah cha̍p hòe chiah sí. 
5:15 Mâ-lé-lel la̍k-cha̍p-gō͘ hòe ê sî, seⁿ Iá-lia̍t. 
5:16 Mâ-lé-lel seⁿ Iá-lia̍t liáu-āu iáu-koh oa̍h peh pah saⁿ-cha̍p nî, kî-tiong ū koh seⁿ kiáⁿ-jî. 
5:17 Mâ-lé-lel chia̍h kàu peh pah káu-cha̍p-gō͘ hòe chiah sí. 
5:18 Iá-lia̍t chi̍t-pah la̍k-cha̍p-jī hòe ê sî, seⁿ Ê-no͘k. 
5:19 Iá-lia̍t seⁿ Ê-no͘k liáu-āu iáu-koh oa̍h peh pah nî, kî-tiong ū koh seⁿ kiáⁿ-jî. 
5:20 Iá-lia̍t chia̍h kàu káu pah la̍k-cha̍p-jī hòe chiah sí. 
5:21 Ê-no͘k la̍k-cha̍p-gō͘ hòe, seⁿ Me-thu-se-la̍h. 
5:22 Ê-no͘k seⁿ Me-thu-se-la̍h liáu-āu, koh kah Siōng-chú chò-hóe kiâⁿ saⁿ pah nî, kî-tiong ū koh seⁿ kiáⁿ-jî. 
5:23 Ê-no͘k chia̍h kàu saⁿ-pah la̍k-cha̍p-gō͘ hòe. 
5:24 Ê-no͘k kah Siōng-chú chò-hóe kiâⁿ, Siōng-chú chiap i khì, i chiū bô tī-.leh. 
5:25 Me-thu-se-la̍h chi̍t-pah peh cha̍p-chhit hòe ê sî, seⁿ Le-me̍k. 
5:26 Me-thu-se-la̍h seⁿ Le-me̍k liáu-āu iáu-koh oa̍h chhit-pah peh-cha̍p-jī nî, kî-tiong ū koh seⁿ kiáⁿ-jî. 
5:27 Me-thu-se-la̍h chia̍h kàu káu-pah la̍k-cha̍p-káu hòe chiah sí. 
5:28 Le-me̍k chi̍t-pah peh-cha̍p-jī hòe ê sî, seⁿ chi̍t-ê kiáⁿ, 
5:29 Hō-miâ kiò-chò Nó͘-ah. I kóng, " Siōng-chú bat chiù-chó͘ tē, hō͘ lán chò kang lô-khó͘, taⁿ chit-ê kiáⁿ beh an-ùi lán. "
5:30 Le-me̍k seⁿ Nó͘-ah liáu-āu iáu-koh oa̍h gō͘-pah káu-cha̍p-gō͘ nî, kî-tiong ū koh seⁿ kiáⁿ-jî. 
5:31 Le-me̍k chia̍h kàu chhit-pah chhit-cha̍p-chhit hòe chiah sí. 
5:32 Nó͘-ah gō͘ pah hòe ê sî, seⁿ Sé-mh, Hâm, Iá-hia̍t. 


Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)二、Chi̍t-toān keng-bûn tiong ê sò͘-jī kah nî-lêng, kam-ū te̍k-pia̍t ê ì-gīJû-hô lí-kái kó͘-chá-lâng ê tn̂g-hòe-siū三、Ūi-hô chok-chiá tùi Nó͘-ah ū te̍k-pia̍t ê biâu-su̍t, chit-khoán ê biâu-su̍t ū sím-mih ì-gī四、“A-tám ê Ka-phó͘ kah “Kai-ín ê Ka-phó͘ ” (4:16-24) ū sím-mih chha-īⁿ, keng-bûn ê biâu-su̍t ū sím-mih ì-gī五、Chi̍t-toān keng-bûn só͘ beh thoân-ta̍t ê ì-gī, tī lán ê seng-oa̍h tiong ē-tàng jû-hô si̍t-chiān


沒有留言:

張貼留言