Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年9月15日 星期日

Iô-ná-sū 3:1-10@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si
Keng-bûnIô-ná-sū 3:1-10Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Iô-ná Khì Ni-ne-beh Siâⁿ
3:1 Siōng-chú ê ōe tē-jī pái lîm-kàu Iô-ná, kóng, 
3:2 " Lí khí-.lâi! Khì Ni-ne-beh hit-ê tōa siâⁿ, Góa só͘ bēng-lēng lí thoân ê, lí thoân hō͘ i. "
3:3 Iô-ná chiū chiàu Siōng-chú ê ōe khí-.lâi, khì Ni-ne-beh. Ni-ne-beh sī ke̍k tōa ê siâⁿ, tio̍h kiâⁿ saⁿ ji̍t chiah kiâⁿ ē thàng-kòe. 
3:4 Iô-ná ji̍p siâⁿ liáu-āu, chhut-hoat kiâⁿ chi̍t ji̍t ê lō͘-thêng, thoân-káng, " Koh sì-cha̍p kang, Ni-ne-beh chiū ē tó-hoāi! "
3:5 Ni-ne-beh lâng sìn Siōng-tè, chiū soan-pò͘ kìm-chia̍h, tùi tōa kàu sè lóng chhēng môa-saⁿ. 
3:6 Chit-ê siau-sit thoân kàu hō͘ Ni-ne-beh ông thiaⁿ-.tio̍h, i chiū tùi i ê chō-ūi khí-.lâi, thǹg i ê lé-ho̍k, chhēng môa-saⁿ, chē tī hóe-hu téng. 
3:7 Koh chhut kò-sī, chiàu ông kah kùi-cho̍k ê bēng-lēng, thoân hō͘ Ni-ne-beh choân siâⁿ, kóng, " Lâng kah cheng-seⁿ, gû-kûn, iûⁿ-kûn lóng m̄-thang chia̍h, m̄-thang lim chúi, liân chhì-khòaⁿ mā m̄-thang. 
3:8 Lâng kah cheng-seⁿ lóng tio̍h chhēng môa-saⁿ, tōa-siaⁿ kiû-kiò Siōng-chú, ta̍k lâng mā tio̍h lī-khui i ê pháiⁿ lō͘ kah i ê chhiú só͘ chò ê kiông-pō. 
3:9 Kiám-chhái Siōng-tè ē hôe-sim choán-ì, bán-hôe I ê tōa siū-khì, hō͘ lán bô bia̍t-bông mā ū khó-lêng. "
3:10 Chiū án-ne, Siōng-tè khòaⁿ in ê hêng-ûi ū lī-khui in ê pháiⁿ lō͘, Siōng-tè chiū hō͘-hóe I só͘ kóng beh kàng-lo̍h hō͘ in ê chai-hō, mā bô kàng-lo̍h. 

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)


二、Tng Ni-ne-beh siâⁿ ê jîn-bîn kah ông thiaⁿ-.tio̍h Iô-ná soan-kò Siōng-tè beh húi-bia̍t chit-ê siâⁿ ê sìn-sit, in chhái-chhú sím-mih hêng-tōng


三、Lí jīm-ûi tī kim-ji̍t, Siōng-tè ē ēng sím-mih hong-hoat, sím-mih lâng lâi kéng-kò á-sī thê-chhéⁿ lán aí hóe-kái


四、Lán ē-tāng án-chóaⁿ chòe, lâi siám-pī chai-hō
沒有留言:

張貼留言