Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年4月6日 星期六

Lō͘-ka hok-im 15:1-10@Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá:黃春生/N̂g Chhun-Seng、林世鴻/Lîm Sè-Hông
Sèng-si402《懇求主引導我腳步》,李新元/Lí Sin-Goân 
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 15:1-10Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng

Sit-lo̍h Iûⁿ ê Phì-jū(Mt 18: 12-14)
1 Ū chi̍t pái, chin chē thiu-sòe ê kah chōe-jîn lâi I-é-su hia beh thiaⁿ I káng tō-lí. 
2 Hoa-lí-sái phài ê lâng kah keng-ha̍k kàu-su nga̍uh-nga̍uh-liām, kóng, " Chit-ê lâng chiap-la̍p chōe-jîn koh kah in chò-hóe chia̍h pn̄g! "
3 I-é-su chiū ēng chi̍t-ê phì-jū tùi in kóng, 
4 " Lín tiong-kan nā siáⁿ lâng ū chi̍t-pah chiah iûⁿ, phah-m̄-kiàn chi̍t chiah, i kám bē chiām-chhiáⁿ pàng káu-cha̍p-káu chiah tī soaⁿ-.ni̍h, khì chhōe phah-m̄-kiàn ê hit chiah, it-ti̍t kàu chhōe-tio̍h ūi chí? 
5 Chhōe-tio̍h liáu-āu chiū hoaⁿ-hí, kā hit chiah iûⁿ phāiⁿ tòa keng-kah-thâu, 
6 Tńg-kàu chhù chiū kiò chhù-piⁿ ê pêng-iú lâi, kā in kóng, " Lâi kah góa tàu hoaⁿ-hí, in-ūi góa chhōe-tio̍h phah-m̄-kiàn ê hit chiah iûⁿ. '
7 Góa kā lín kóng, tī thiⁿ-téng mā chhin-chhiūⁿ án-ne, ē ūi-tio̍h chōe-jîn tiong-kan ū chi̍t-ê lâng hóe-kái lâi hoaⁿ-hí, pí ūi-tio̍h ū káu-cha̍p-káu ê m̄-bián hóe-kái ê gī lâng koh khah hoaⁿ-hí. "
Sit-lo̍h Chîⁿ ê Phì-jū
8 " Á-sī ū chi̍t-ê hū-jîn lâng ū cha̍p-ê gîn-á, nā phah-m̄-kiàn chi̍t-ê, i kám bē tiám teng, piàⁿ-sàu chhù lāi, phah-piàⁿ chhōe kàu chhōe-tio̍h? 
9 I chi̍t ē chhōe-.tio̍h, chiū kiò pêng-iú kah chhù-piⁿ lâi, kā in kóng, ' Lâi kah góa tàu hoaⁿ-hí, in-ūi góa phah-m̄-kiàn ê gîn-á í-keng chhōe-.tio̍h. '
10 Góa kā lín kóng, chhin-chhiūⁿ án-ne, Siōng-tè ê thiⁿ-sài mā ē ūi-tio̍h chōe-jîn tiong-kan ū chi̍t-ê lâng hóe-kái lâi hoaⁿ-hí. "

失落羊ê譬喻(1812-14)
有一pái,真chē抽稅ê kah罪人來耶穌hia beh聽祂講道理。
2 法利賽派êkah經學教師nga̍uh-nga̍uh念,講:「Chit-ê人接納罪人koh kah in做伙食飯!」
耶穌就用一个譬喻對in講:
Lín中間若啥人有一百隻羊,phah-m̄見一隻,伊kám bē暫且放九十九隻山裡,去chhōe phah-m̄ê hit隻,一直到chhōe-tio̍h為止?
5 Chhōe-tio̍h了後就歡喜,kā hit隻羊揹tòa肩胛頭,
6 tńg到厝就叫厝邊ê朋友來,kā in講:「來kahtàu歡喜,因為我chhōe-tio̍h phah-m̄ê hit隻羊。』
7 kā lín講,天頂親像án-ne,會為tio̍h罪人中間有一个人悔改來歡喜,比為tio̍h有九十九個免悔改ê義人koh khah歡喜。」
失落錢ê譬喻
Á是有一个婦人人有十個銀á,若phah-m̄見一个,她kám bē點燈,拚掃厝內,phahchhōechhōe-.tio̍h
9 她一下chhōe-.tio̍h,就叫朋友kah厝邊來,kā in講:『來kahtàu歡喜,因為我phah-m̄êá已經chhōe-.tio̍h。』
10 kā lín講,親像án-ne,上帝ê天使會為tio̍h罪人中間有一个人悔改來歡喜。」


Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih(jîn-bu̍t, chú-tê…)二、I-é-su ǹg thiu-sòe ê kah chōe-jîn káng tō-lí, ūi-hô hoa-lí-sái phài ê lâng kah keng-ha̍k kàu-su ē nga̍uh-nga̍uh-liām, in ū sím-mih bē sóng三、I-é-su kóng “chi̍t-ê” phì-jū. Lí jīn-ûi phì-jū ê chú-tê sī sím-mih四、Lû-hô chiong sin ê lí-kái, si̍t-chiān á-sī lo̍h-si̍t tī lán ê chhú-kéng

💒Hoan-gêng tāi-ke lâi tha̍k Sèng-keng o̍h Tâi-gí.
bô ki-chhó͘ ê pêng-iú ā ē-tàng chham-ka--o͘h!🤟

💒歡迎大家來讀聖經學台語
無基礎的朋友也可以參加喔!🤟

🔰Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan
⏰2019.4.7(日)àm-sî 7:00
⛪️Chè-lâm Kàu-Hōe Kàu-io̍k Tiong-sim

🔰全台語處境查經班
⏰2019.4.7(日)暗時7:00
⛪️濟南教會教育中心


沒有留言:

張貼留言