Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2019年2月24日 星期日

Lō͘-ka hok-im 11:14-26@Choân Tâi-gíChhú-kéng Cha-keng-pan

Choân Tâi-gí Chhú-kéng Cha-keng-pan(全台語處境查經班)
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
Hia̍p-tiau-chiá黃春生/N̂g ChhunSeng、林世鴻/Lîm SèHông
Sèng-si李新元/ Lí Sin-Goân  聖詩614我心恬靜》(Be Still My Soul)
Keng-bûnLō͘-ka hok-im 11:14-26Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng
耶穌kah別西卜ê爭議
14耶穌趕一個啞口邪神出去,啞口ê人就講話。群眾lóng感覺奇怪。
14 I-é-su kóaⁿ chi̍t-ê é-káu siâ-sîn chhut-.khì, é-káu ê lâng chiū kóng-ōe. Kûn-chiòng lóng kám-kak kî-koài. 
15 其中有幾个人講:「祂趕鬼是靠鬼王別西卜。」
15 Kî-tiong ū kúi-nā-ê lâng kóng, " I kóaⁿ kúi sī khò kúi-ông Be̍h-che-bul. "
16 Koh有人beh試探耶穌,要求祂行tùi天來ê神跡。
16 Koh ū lâng beh chhì-thàm I-é-su, iau-kiû I kiâⁿ tùi thiⁿ lâi ê sîn-jiah. 
17 耶穌知in ê心思,就kā in講:「國家若家己起紛爭就會拋荒,家庭若bē hô一定會破碎。
17 I-é-su chai in ê sim-su, chiū kā in kóng, " Kok-ka nā ka-kī khí hun-cheng chiū ē pha-hng, ka-têng nā bē hô it-tēng ē phòa-chhùi. 
18 撒旦若家己起紛爭,伊êná khiātiâuLín講我靠別西卜趕鬼,
18 Sa-tán nā ka-kī khí hun-cheng, i ê kok ná khiā ē tiâu? Lín kóng góa khò Be̍h-che-bul kóaⁿ kúi, 
19 我若是靠別西卜趕鬼,lín ê子弟趕鬼是óa靠啥人Án-nelín ê子弟會反駁lín ê講法。
19 Góa nā-sī khò Be̍h-che-bul kóaⁿ kúi, lín ê chú-tē kóaⁿ kúi sī óa-khò siáⁿ lâng lè? Án-ne, lín ê chú-tē ē hoán-po̍k lín ê kóng-hoat. 
20 總是,我若靠上帝ê氣力趕鬼,上帝國度就已經tī lín ê中間。」
20 Chóng-.sī, góa nā khò Siōng-tè ê khùi-la̍t kóaⁿ kúi, Siōng-tè kok-tō͘ chiū í-keng tī lín ê tiong-kan. "
21 「勇士若穿盔甲,gia̍h ke-si teh顧守伊ê厝,伊所有ê財產就安全。
21 " Ióng-sū nā chhēng khoe-kah, gia̍h ke-si teh kò͘-siú i ê chhù, i só͘-ū ê châi-sán chiū an-choân. 
22 總是,若有一个比伊khahêphah贏伊,就會伊所óaê全副武器搶去,koh kāê財物分了了。
22 Chóng-.sī, nā ū chi̍t-ê pí i khah béng ê lâi phah-iâⁿ i, chiū ē kā i só͘ óa-khò ê choân-hù bú-khì chhiúⁿ-.khì, koh kā i ê châi-bu̍t pun liáu-liáu. 
23 「無為我êto̍hkah我對敵。無協助我êto̍hteh kā我破壞。」
23 " Bô ūi góa ê lâng chiū-sī kah góa tùi-te̍k. Bô hia̍p-chō͘ góa ê lâng chiū-sī teh kā góa phò-hoāi. "


邪神倒Tńg
24「邪神離開附身ê人了後,經過無水ê地,beh chhōe歇睏ê所在chhōe lóng無,就講:『我beh tńg去我tùi hia出來ê hit間厝。』
24 " Siâ-sîn lī-khui hū-sin ê lâng liáu-āu, keng-kòe bô chúi ê tē, beh chhōe hioh-khùn ê só͘-chāi chhōe lóng bô, chiū kóng, ' Góa beh tńg-khì góa tùi hia chhut-.lâi ê hit keng chhù. '
25 Tńg去到位一看,厝內拚掃kah真清氣koh整齊。
25 Tńg-khì-kàu ūi chi̍t khòaⁿ, chhù lāi piàⁿ-sàu kah chin chheng-khì koh chéng-chê. 
26 Hit-ê邪神就koh去帶七個比家己khah pháiⁿ ê邪神來,入去hia tòaHit-êê結局比起頭koh khah慘。」
26 Hit-ê siâ-sîn chiū koh khì tòa chhit ê pí ka-kī khah pháiⁿ ê siâ-sîn lâi, ji̍p-khì hia tòa. Hit-ê lâng ê kiat-kio̍k pí khí-thâu koh khah chhám. "

Būn-tôe thó-lūn
一、Tùi chi̍t-toān keng-bûn, lí ū khòaⁿ tio̍h sím-mih二、I-é-su kóaⁿ chhut chi̍t-ê é-káu siâ-sîn, Kûn-chiòng lóng kám-kak kî-koài. Tān-sī ā-ū lâng beh chhì-thàm I-é-su. Lí jīn-uî chia-ê lâng ūi sím-mih beh hām-hāi I-é-su三、Tīkim-ji̍tchhú-kéng tiong“é-káu siâ-sîn” chhin-chhiūⁿ sím-mih teh sok-pa̍klâng四、Tīkim-ji̍t“é-káu” siū tháu-pàng liáu-aū, lû-hô pī-bián koh khá-tōa ê sok-pa̍k


沒有留言:

張貼留言