Contextual Bible Study in Taiwan, founded Jan. 23, 2017
◎對象:不分宗教信仰、年齡、性別、族群等多元及差異,只要願意敞開對話、追求真理與生命意義者,都歡迎參加。
◎處境查經班@台北全台語:每主日晚上7:00於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台北:每週一晚上6:30於濟南教會(台北市中山南路3號)後棟交誼廳 02-23217391
◎處境查經班@台南:每週六下午2:00於台灣教會公報社台南總店(台南市東區青年路334號)
◎處境查經班@台南六甲:每週五晚上7:30於六甲教會(台南市六甲區建國街150號)
◎處境查經班@高雄:每週五晚上於活躍教會(高雄市鹽埕區五福四路111號)電話洽詢0973 595 552

2018年10月21日 星期日

Lō͘-ka hok-im@Chè-lâm Kàu-Hōe

全台語處境查經班(Choân Tâi-Chhù-kéng Cha-keng-pan)

協調者:林世鴻、鍾友全、黃春生
The CBS’ SandwichSee – Judge – Act
聖詩:23《雀鳥的主,海翁的主》(God of the sparrow, God of the whale)
經文:路加福音6:1-11《全民台語聖經》,請對照全羅經文
1有一安息日,耶穌(I-é-su)tùi麥園經過,祂ê門徒摘麥穗(tiah be̍h-sūi),用手jôe來食。
2 有一kóa法利賽派ê人對in講:「Lín ná安息日做律法規定無應該做ê tāi-chì?」
3 耶穌應講:「Lín kám無讀tio̍h大衛(Ta-bi̍t)kahtòe ê人腹肚iau ê時所做ê tāi-chì
4 伊入去上帝ê殿,the̍h獻祭ê餅來食,koh hō͘伊跟tòe ê人食。Chit款餅kan-tāⁿ祭司chiah thang食。」
5 耶穌koh kā in講:「人子是安息日ê主。」
6 Koh有一安息日,耶穌入去會堂教示人。Tī hia有一正手瘸去(khôe-khì人。
7 有一kóa經學教師kah法利賽派êteh當等,看耶穌有安息日人醫病á無,意思是beh chhōe孔縫thang告耶穌。
8 耶穌知in ê企圖,就kā hit-ê瘸手(khôe-chhiú人講:「起來!khiā tòa中央。」Hit-ê人就起來khiā tī hia
9 然後耶穌對in講:「我問lín安息日做好事á是做pháiⁿ事,救性命á是害性命,一項khah合律法?」
10 耶穌群眾看一liàn了後,對hit-ê人講:「ê手伸出來!」伊一下伸手,手就好去。
11 Hiah-ê人非常受氣,就做伙參詳beh án怎來對付耶穌。

問題討論:(Būn-tôe thó-lūn)
一、Tùi這段經文,你ūtio̍h siàⁿ-mih人物、時間kah pōe-kéng

二、Hoa-lí-sái phài kah keng-ha̍k kàu-suÛi-siàⁿ chit-gî kah chham-siông beh tùi-hù I-é-suI-é-su ê koan-liām, hēng-ûi kah in ê siūⁿ-hoat ū siàⁿ-mih bô-siâng

三、I-é-su tu̍t-phòa kìm-khī, thiau-chiàn khoân-ui. Nā-sī I-é-su tī kim-ji̍t siā-hōe kah kàu-hōe ê chhù-kéngē, I ōe thiau-chiàn ā sī phap-phòa siàⁿ-mih

四、Bīn-tùi kim-ji̍t siā-hōe kah kàu-hōe ê kìm-khī, khoân-ui. Lán ē thong tùi I-é-su o̍h tio̍k siàⁿ-mih


沒有留言:

張貼留言